Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΙΜΟοa1ΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ ΑΕΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΣΕΝ

18.05.2014

Τό βασικό – πολύ σωστό – κριτήριο γιά νά θητεύσει κάποιος ώς καθηγητής στίς ΑΕΝ καί στό ΚΕΣΕΝ είναι ή ιδιότητα τού Αξιωματικού Ε.Ν μέ όσο γίνεται περισσότερη εμπειρία.

Του Νικολάου Γκουσόπουλου – Διευθυντού Σχολής Ναυτιλιακων Σπουδών New York College [ Greek Campus of University of Greenwich – London, UK] Καθηγητού Ναυτιλιακής Οικονομικής καί Πολιτικής

Αυτό σημαινει αυτόματα, ότι όποιος έχει γνώση καί εμπειρία τού γνωστικού αντικειμένου πού καλείται νά διδάξει δέν έχει παρά νά προετοιμασθεί κατάλληλα διαθέτοντας εργαλεία όπως,


1. Τίς απαραίτητες σημειώσεις


2. Κάποιες παρουσιάσεις μέσω slides


3. Τήν χρήση τής θεσπισμένης βιβλιογραφίας


Ας δούμε όμως τό απότέλεσμα τής παραπάνω διαδικασίας


1. Η διαρκώς επαναλαμβανομένη διαδικάσία χρήσης τού ίδιου εκπαιδευτικού υλικού από τόν εκπαιδευτή, καθίσταται βαρετή καί αναποφευκτα τόν οδηγεί σέ κόπωση, μειώνοντας σταδιακά τό ενδιαφέρον του, μέ τίς ανάλογες δυσμενείς επιπτώσεις γιά τόν ίδιο καί τούς εκπαιδευόμενους.


2. Ο εκπαιδευτής στέκεται στήν έδρα του, μέ κύριο μέλημα νά συμβουλεύεται διαρκώς τίς σημείωσεις του καί νά έχει στραμένο τό βλέμα στά slides πού έχει ετοιμάσει, κάτι πού μπορούν καί από μόνοι τους οί σπουδαστές νά τό κάνουν.


3. Μή έχοντας στραμένο τό βλέμα πρός τούς σπουδαστές [όπως θά έπρεπε] ή παράδοση τού μαθημάτος δέν είναι παρά μιά επανάληψη αυτού πού μέσω τού υπολογιστή φαίνεται στήν οθόνη, μέ αποτέλεσμα ή κόπωση νά μεταφέρεται καί στούς σπουδαστές.


4. Κάποιοι σπουδαστές [ΚΕΣΕΝ] ήδη μπορεί νά διαθέτουν μέρος τής γνώσης πού ό εκπαιδευτής προσπαθεί νά τούς μεταδώσει καί εύλογα ενδιαφέρονται νά ακούσουν κάτι καινούργιο, [ΦΡΕΣΚΙΑ ΓΝΩΣΗ!]


5. Ο εκπαιδευτής είναι σχεδόν 100\% εξαρτημένος από τήν παρουσίασή του, ή οποία είναι ήδη ορατή από όλους τούς σπουδαστές.


6. Τ ό περιεχόμενο τών σημειώσεων είναι απόλυτα ταυτισμένο μέ τήν όποια γνώση διαθέτει ό εκπαιδευτής καί όχι μέ τίς πραγματικές ανάγκες τού σπουδαστή!


Η παραπάνω διαδικασία, αναπόφευκτα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις, όπως,


1. Τό μέγεθος τής δυνατότητας απομνημόνευσης τού εκπαιδευτή, αφού είναι δύσκολη ή 100\% απομνημόνευση τού υλικού πού έχει ετοιμάσει.


2. Τήν αύξηση τής κόπωσης εκ μέρους τού εκπαιδευτού εξ αιτίας μιάς διαδικασίας, διαρκώς επαναλαμβανομένης, άρα καί βαρετής.


Μέ αποτέλεσμα, νά καθίσταται αμφίβολο τό ποιοτικό στοιχείο αλλά καί ό επιδιωκόμενος σκοπός τής εκπαιδευτικής διαδικασίας.


Επομένως ή θέσπιση ενός συνεχούς καί αξιόπιστου προγράμματος συνεχούς επιμόρωσης με,


1. Τήν τροφοδοσία φρέσκιας γνώσης!!! στό γνωστικό αντικείμενο πού διδάσκει


2. Τόν ενδεδειγμένο, κατά περίπτωση, τρόπο παρουσίας του μέσα στήν αίθουσα διδασκαλίας


3. Τήν ανάγκη νά αντιληφθεί ότι εκτός από ναυτοδιδάσκαλος είναι καί ΜΕΝΤΟΡΑΣ!!!!


Σίγουρα θά τόν βοηθήσει νά γίνει ένας αξιοσέβαστος εκπαιδευτής καί όχι ένα βαρετό πρόσωπο, καί θά τόν βοηθήσει,


1. Νά συγκεντρωθεί στίς πραγματικές ανάγκες τών σπουδαστών κατά τήν διάρκεια τού δικής του προετοιμασίας [π.χ κατάλληλες σημειώσεις, σύγχρονη προτεινόμενη βιβλιογραφία, παράθεση διαφόρων άλλων πηγών πληροφόρησης, εκτεταμένη χρήση διαδικτύου, κ.λ.π]


2. Νά συγκεντρωθεί στίς πραγματικές ανάγκες τών σπουδαστών κατά τήν διάρκεια τής παραμονής του μέσα στήν τάξη, μέ αντικειμενικό σκοπό, στή διάρκεια τού μαθήματος, νά διατηρείται ακέραια ή προσοχή τών σπουδατών καί όχι νά αποτελεί μιά βαρετή διαδικασία


Καλός εκπαιδευτής δέν είναι εκείνος πού παρέχει οποιαδήποτε πληροφόρηση στό συγκεκριμένο γνωστικό ανικείμενο, μέρος τής οποίας μπορεί νά είναι παρωχημένη καί αχρηστη, αλλά εκείνος πού παρακινεί, καί βοηθάει τούς σπουδατές νά συμετέχουν ενεργά στήν εκπαιδευτική διαδικασία, δίνοντας τους τό ερέθισμα νά κάνουν πράγματα από μόνοι τους


Ιδιάτερα τώρα, πού μέ τήν έναρξη τής νέας εκπαιδευτικής χρονιάς 2013-14, θά πρέπει οί ναυτοδιδάσκαλοι νά εφαρμόσουν τήν πρόσφατα αναθεωρημένη STCW [Manila Amendments] καί θά κληθούν νά συμπεριλάβουν νέα γνωστικά αντικείμενα καί σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, οπως,


1. Ηλεκτρονική Ναυσιπλοία [Electronic Navigation – ECDIS]


2. Θέματα Ηγεσίας [Leadership Issues]


3. Μέτρα αντιμετώπισης πειρατείας [Anti-Piracy Measures]


4. Εξ’ Αποστάσεως εκπαίδευση [Distance Learning and E-Learning Methods]


Καί εδώ βέβαια προκύπτει καί τό τεράστιο ερώτημα. Πώς όλα αυτά θά επιτευχθούν;


Μέ τούς συνταξιούχους ναυτικούς, που με τις εκάστοτε σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΝΑ, μπορούν να διδάσκουν ως ωρομίσθιοι στίς ΑΕΝ καί στό ΚΕΣΕΝ ; καί οί οποίοι σταδιακά, θά είναι οί μόνοι πού θά απομείνουν, μιά καί οι επιεικώς απαράδεκτες αμοιβές, αποτρέπουν τήν προσέλκυση ναυτοδιδασκάλων μέ ισχυρό ακαδημαικό προφίλ ;

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!