Αντιμετώπιση των εκπομπών της ναυτιλίας –ένας κόμβος για αλλαγή

26.05.2024

Του Δημητρίου Λυρίδη

Η ναυτιλιακή βιομηχανία δέχεται αυξανόμενες πιέσεις | τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, ειδικά σε σχέση με τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG). Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, υπήρξε μια ώθηση για συνεργασία που θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Ο Ναυτιλιακός Κόμβος Απανθρακοποίησης (Maritime Decarbonisation Hub) του Lloyd’s Register (LR) συνεργάστηκε με πέντε εξέχοντες πλοιοκτήτες ως Ιδρυτικά Μέλη για να δημιουργήσουν ένα μη κερδοσκοπικό Κέντρο Μείωσης Εκπομπών της Ναυτιλίας (M-ERC) με έδρα την Αθήνα, που θα εστιάζει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου στόλου. Οι έλληνες πλοιοκτήτες, Capital Group, Navios Maritime Partners, Neda Maritime Agency, Star Bulk και Thenamaris, ως ιδρυτικά Μέλη, μαζί με τον ναυτιλιακό κόμβο Απανθρακοποίησης του LR, θεωρούν αυτή τη συνεργασία ως μια αξιοσημείωτη προσπάθεια που τονίζει τον ρόλο της Αθήνας ως βασικό παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο. Το M-ERC δεν μιλάει μόνο για το πρόβλημα, αλλά καθορίζει σαφείς στόχους για να καθοδηγήσει όλους όσοι εργάζονται για τη μείωση των εκπομπών, χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη σειρά προσεγγίσεων για να καταστεί η ναυτιλιακή βιομηχανία πιο βιώσιμη. Ένας βασικός στόχος του M-ERC είναι να γίνει ο κεντρικός κόμβος για τα ενδιαφερόμενα μέρη σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των πλοιοκτητών, των κατασκευαστών πρωτότυπου εξοπλισμού (ΟΕΜ), του ακαδημαϊκού χώρου και των ναυπηγείων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Αυτός ο στόχος υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του M-ERC να προωθήσει μια συλλογική προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παρέχοντας μια πλατφόρμα για συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων. Επιπλέον, το M-ERC θα αυξήσει την ευ αισθητοποίηση για βιώσιμες λύσεις και θα ενισχύσει τα επίπεδα ετοιμότητας καθώς επίσης θα αναζητήσει χρηματοδότηση από παγκόσμιες και περιφερειακές πηγές για να επιτρέψει δραστηριότητες, έργα και πρωτοβουλίες να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του. Αναμένεται ότι επιπλέον ενδιαφερόμενοι από τον ναυτιλιακό κλάδο θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία τους επόμενους μήνες. Έτσι έχει προσδιοριστεί μία σειρά από συγκεκριμένες δράσεις για να διασφαλιστεί η επίτευξη αυτών των πρωταρχικών στόχων. Πρώτον, να αυξηθεί η ενημέρωση σχετικά με τις τεχνολογίες και τον εξοπλισμό ενεργειακής απόδοσης για υπάρχον ντα πλοία όλων των τύπων. Με αυτόν τον τρόπο το M-ERC ακολουθεί μια ενεργητική προσέγγιση για την προώθηση των επενδύσεων και της τεχνικής ετοιμότητας για λύσεις μείωσης των εκπομπών. Το Κέντρο επικεντρώνεται επίσης στην επίτευξη λειτουργικών ωφελειών μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για τη | βελτιστοποίηση της λειτουργικής απόδοσης | για τη μείωση των εκπομπών. Επιπλέον, εντοπίζει και επιλύει τα εμπορικά εμπόδια, υπογραμμίζοντας την αναγνώριση των πολύπλευρων προκλήσεων που εμποδίζουν την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών. Τέλος, εργάζεται για να προστατεύσει τη βιομηχανία στο μέλλον και να διασφαλίσει ότι ο τρέχων και ο άμεσα διαθέσιμος στόλος είναι κατάλληλος για την ενεργειακή μετάβαση, μέσω έρευνας και συνεργασίας με ναυπηγεία και κατασκευαστές εξοπλισμού. Ηγέτες του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των CEO και των προέδρων, έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους για το M-ERC και τονίζουν τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας ως κομβικού βήματος για την αντιμετώπιση των εκπομπών άνθρακα στον ναυτιλιακό τομέα. Αυτοί οι ηγέτες τονίζουν την ανάγκη για συλλογικές προσπάθειες και καινοτόμες λύσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της περίπλοκης πρόκλησης της μείωσης των εκπομπών άνθρακα στη ναυτιλία. Υπογραμμίζουν τον ρόλο του M-ERC στην παροχή μιας πλατφόρμας για έρευνα, ανταλλαγή γνώσεων και ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής που στοχεύουν στην επίτευξη στόχων βιώσιμης απαλλαγής από τον άνθρακα. Επιπλέον, αυτοί οι ηγέτες υπογραμμίζουν τη δέσμευσή τους να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του M-ERC και να αξιοποιούν την πείρα τους για την προώθηση των στόχων του. Εκφράζουν αισιοδοξία για τις δυνατότητες του Κέντρου να οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στον κλάδο και υπογραμμίζουν τη σημασία του για την προετοιμασία του δρόμου προς ένα πιο περιβαλλοντικά βιώσιμο μέλλον για τις θαλάσσιες δραστηριότητες.

Ενώνοντας τις δυνάμεις τους με τονναυτιλιακό κόμβο Απανθρακοποίησης του Lloyd’s (Lloyd’s Register Maritime Decarbonisation Hub) και άλλους εξέχοντες ενδιαφερόμενους φορείς, αυτοί οι ηγέτες του κλάδου επιδεικνύουν την αφοσίωσή τους στη συλλογική δράση και το κοινό τους όραμα για την προώθηση μιας πιο πράσινης, πιο βιώσιμης ναυτιλιακής βιομηχανίας. Μέσω της συνεργασίας τους, στοχεύουν να επιταχύνουν τη μετάβαση προς καθαρότερες πηγές ενέργειας και να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα του παγκόσμιου ναυτιλιακού στόλου. Το M-ERC αναγνωρίζει ότι οι νόμοι και οι επιχειρηματικές πρακτικές αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, επομένως η εφαρμογή του σχεδιάζεται σταδιακά για να προσαρμοστεί σε αυτές τις αλλαγές. Το M-ERC, στην προσπάθειά του να προωθήσει την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, έχει συνεργαστεί με το Εργαστήριο Θαλάσσιων Μεταφορών (ο διευθυντής του είναι Επιστημονικός Σύμβουλος για το M-ERC) της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για να διασφαλίσει ότι θα τηρήσει τους στόχους του. Η συνεργασία υπογραμμίζει τη δέσμευση για τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας την επιτυχία και τη συνέχεια των πρωτοβουλιών του M-ERC. Η ίδρυση του Μ-ERC σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τις βιώσιμες θαλάσσιες πρακτικές. Μέσω της συνεργασίας, της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων και της στρατηγικής καθοδήγησης, πρωτοβουλίες όπως αυτή προσφέρουν ελπίδα για μια πιο πράσινη και πιο ανθεκτική στις αλλαγές ναυτιλιακή βιομηχανία. Καθώς οι ενδιαφερόμενοι φορείς ενώνονται πίσω από ένα κοινό όραμα βιωσιμότητας, το M-ERC είναι έτοιμο να οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές, επιδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για την παγκόσμια ναυτιλία.

*Ο κ. Δημήτριος Β. Λυρίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και επιστημονικός σύμβουλος του MERC.

πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!