Γνώμη: Κοινωνική Ευθύνη

27.07.2014

Είναι κοινά αποδεκτό και αποδεδειγμένο πλέον ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), ως κουλτούρα και πρακτική μιας επιχείρησης, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των κρίσιμων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων της εποχής μας, αλλά και στην ενίσχυσή της έναντι του ανταγωνισμού.

Στο σύνολό τους οι σύγχρονες έρευνες καταδεικνύουν ότι ένας αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών, πελατών και επενδυτών απαιτεί με ολοένα εντονότερο τρόπο την υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις κοινωνικών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων διαδικασιών παραγωγής των προϊόντων και των υπηρεσιών τους


Για τις επιχειρήσεις αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουν εσωτερικούς μηχανισμούς που θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις λειτουργικές διαδικασίες τους. Ωστόσο, οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις δεν θέτουν μόνον προκλήσεις, αλλά περιλαμβάνουν και ευκαιρίες.


Οι επιχειρηματικές αυτές ευκαιρίες μπορούν να προκύψουν τόσο μέσω της καινοτομίας όσο και μέσα από νέους τρόπους σκέψης και προσέγγισης για την εφαρμογή των αρχών και αξιών της ΕΚΕ.


Ετσι, οι επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους επιχειρηματικούς τους κινδύνους, γεγονός που θα έχει θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα και την οικονομική τους ανάπτυξη.


Ομως οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί δεν λειτουργούν απομονωμένοι. Η σχέση τους με την κοινωνία και το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν είναι κρίσιμος παράγοντας για την εξασφάλιση της «κοινωνικής αδειοδότησης», που θα τους επιτρέψει την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας τους.


Η ΕΚΕ οριοθετεί ακριβώς αυτό το πλαίσιο της «κοινωνικής αδειοδότησης», ώστε να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις σε άτομα, κοινωνία και περιβάλλον από τη μη υπεύθυνη συμπεριφορά επιχειρήσεων.


Στην Ελλάδα, αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ουσιαστικές δράσεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Πολλές εξ αυτών είναι μικρές και πολύ μικρές, οι οποίες αδυνατούν να προβάλουν τη δραστηριότητά τους και να καρπωθούν τα οφέλη της κοινωνικής αποδοχής. Το κενό αυτό ευελπιστούμε να το καλύψει στα επόμενα χρόνια η εθνική στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού τομέα.


Εν συντομία, σκοπός της στρατηγικής αυτής είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης για την εμπέδωση, διάδοση και εφαρμογή των αρχών της ΕΚΕ στην Ελλάδα.


Οι ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και οι φορείς του Δημοσίου καλούνται να ενσωματώσουν την ΕΚΕ στην επιχειρησιακή στρατηγική τους και να αναπτύξουν δράσεις και πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας με στόχο την αύξηση του θετικού αντίκτυπου της λειτουργίας των επιχειρήσεων προς την κοινωνία, σε συνάρτηση με το εύρος και τη φύση της οικονομικής δραστηριότητάς τους.


Διότι, η ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη στρατηγική και τις πρακτικές λειτουργίας των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, αλλά και των συλλογικών φορέων εκπροσώπησής τους, αποτελεί καθοριστική παράμετρο για την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.


Της ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΗΣΙΜΟΥ


πηγή:www.naftemporiki.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!