Οικονομικές λύσεις στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής προσφέρει το Νηολόγιο της Κοινοπολιτείας της Ντομίνικα

16.09.2014

Μετά από πρόσφατη αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας, το Νηολόγιο της Κοινοπολιτείας της Ντομίνικα επιτρέπεται πλέον η εμπορική μίσθωση (ναύλωση) Θαλαμηγών που έχουν νηολογηθεί για ιδιωτική χρήση για χρονική περίοδο έως και ογδόντα τεσσάρων (84) ημερών ανά έτος.

Οι ιδιοκτήτες των σκαφών δύνανται πλέον να καλύψουν μέρος των ετήσιων λειτουργικών δαπανών των Θαλαμηγών των.


Το Νηολόγιο της Κοινοπολιτείας της Ντομίνικα προσφέρει στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής οικονομικά συμφέρουσα νηολόγηση, χωρίς φόρο χωρητικότητας ή περιορισμό ως προς το μέγεθος του σκάφους.


Η ως άνω ρύθμιση αφορά σκάφη μήκους ίσου ή μεγαλυτέρου των 12 μέτρων. Ωστόσο, ο νηολόγος δύναται, κατόπιν επαρκούς αιτιολόγησης να άρει αυτόν τον περιορισμό και να επιτρέψει ως άνω δυνατότητα καισκάφη μικρότερου μήκους.


Για τη νηολόγηση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κυριότητα του σκάφους να ανήκει στην κυριότητα υπηκόου της Κοινοπολιτείας της Ντομίνικα (νομικού ή φυσικού προσώπου) ή αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρείας που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου (Approved Maritime Entity).


Οφέλη που προκύπτουν από την Νηολόγηση ενός Ιδιωτικού Σκάφους υπό την σημαία της Κοινοπολιτείας Ντομίνικα:


Ø Η διαδικασία της νηολόγησης αποτελεί γρήγορη και απλή διαδικασία.


Ø Χαμηλό και ανταγωνιστικό κόστος.


Ø Η εγγραφή και άρση ναυτικών υποθηκών μέσω των κατά τόπων Προξενείων ή εκπροσώπων του Νηολογίου.


Ø Οι διαδικασίες νηολόγησης, τα έγγραφα, τα κριτήρια χορήγησης προτιμώμενης ναυτικής υποθήκης και οι δανειακές συμβάσεις γίνονται αποδεκτά από άπαντα τα διεθνή πιστωτικά ιδρύματα.


Ø Ιδιωτικά Σκάφη μήκους ίσου ή μεγαλυτέρου των 12 μέτρων δύνανται να ναυλωθούν για 84 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος (σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς) υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, ότι το σκάφος λειτουργεί όντας εφοδιασμένο με πιστοποιητικό ασφαλούς επάνδρωσης (Minimum Safe Manning).


Ø Το νηολόγιο παρέχει τη δυνατότητα ναύλωσης του σκάφους για 84 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος προκειμένου ο ιδιοκτήτης του να καλύψει μέρος των συνολικών λειτουργικών δαπανών. Αυτή η δυνατότητα απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση να νηολογήσει το σκάφος ως εμπορικό/επαγγελματικής χρήσεως.


Ø Το νηολόγιο παρέχει δωρεάν ένα πρόγραμμα ελέγχου στους ιδιοκτήτες σκαφών για την εκπαίδευση στην ασφαλή διαχείριση των σκαφών τους.


Ø Εκτεταμένο Παγκόσμιο Δίκτυο Τεχνικής Υποστήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό είναι διαθέσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο.


Ø Διαθέσιμο προσωπικό το οποίο παρέχει έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών.


Ø Εξειδικευμένο 24 ωρο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για την έγκαιρη αντιμετώπιση επείγουσας κατάστασης.


Η πιστοποίηση από Νηογνώμονα αποδεκτό από την ναυτιλιακή Αρχή δεν είναι προαπαιτούμενο αλλά προτείνεται, ειδικά για ιδιωτικά σκάφη αναψυχής μήκους ίσου ή μεγαλυτέρου των 24 μέτρων.


Προβλέπεται καταμέτρηση της χωρητικότητας του σκάφους και το σχετικό πιστοποιητικό χωρητικότητας εκδίδεται και προσκομίζεται κατά την νηολόγηση.


Απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης για το κύτος, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και την αστική ευθύνη κάλυψης από ασφαλιστική εταιρεία αποδεκτή από την ναυτιλιακή αρχή.


Οι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το λιμάνι του Roseau ή του Portsmouth ως λιμένα νηολόγησης.


Όλα τα Ιδιωτικά Σκάφη Αναψυχής ανεξάρτητα από το μέγεθος τους θα πρέπει να συμμορφώνονται με βάση τους Διεθνείς Κανονισμούς για την αποφυγή συγκρούσεων στη Θάλασσα , 1972 (COLREGS ‘72) όπως έχουν τροποποιηθεί.


Επιπλέον, θα πρέπει να συμμορφώνονται με βάση τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 (MARPOL). Τέλος, όλα τα σκάφη αναψυχής είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις όπως τίθενται από τις κατά τόπους λιμενικές αρχές για την πρόληψη ρύπανσης στα εγχώρια ύδατα τους, οι οποίες αποτελούν προσθήκη στους κανονισμούς του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.


Για να λάβετε μία πλήρη λίστα των απαιτούμενων εγγράφων ή για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση / πληροφορία επικοινωνήσετε:


Στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


marine@dominicaconsulategreece.com 


URL: http://www.dominicaconsulategreece.com


 


Με το Ναυτιλιακό Τμήμα της Κοινοπολιτεία της Ντομίνικα, Επίτιμο Προξενείο Αθήνας- Ελλάδας


Μαυρομιχάλη 3, 106 79 Αθήνα, Ελλάδα


Τηλ: +30 210 361 15 05, +30 210 36 27 889


Fax: +30 210 361 78 48, +30 210 33 87 088

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!