Νομοσχέδιο για Τουρισμό: Κωδικοποίηση επιχειρήσεων, αδειοδότηση με κατάργηση της αρχιτεκτονικής μελέτης

28.06.2014

Κατατέθηκε στη Βουλή από την υπουργό Ολγα Κεφαλογιάννη – Ολόκληρο το σχέδιο νόμου.


Κωδικοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων, κατηγορίες καταλυμάτων, απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας με κατάργηση της αρχιτεκτονικής μελέτης και της καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου, αλλά και την εισαγωγή της δυνατότητας αποδοχής χορηγιών από το υπουργείο Τουρισμού ή τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) για την προβολή της χώρας, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε την Παρασκευή στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.


Το νομοσχέδιο στα 42 άρθρα του προβλέπει επίσης ρυθμίσεις για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, με βάση τις οποίες είναι δυνατή η πώληση τουριστικών κατοικιών από το στάδιο της αδειοδότησης, καθώς και την πώληση συμπληρωματικών εγκαταστάσεων (spa, συνεδριακό κ.α.) ως ανεξάρτητων ιδιοκτησιών. Επίσης ορίζει θέματα του ΕΟΤ ως αρμόδιου για την προβολή της χώρας, καθώς και τη δυνατότητα απευθείας αναθέσεων σε περιπτώσεις που απαιτείται ευελιξία, με χρηματικό όριο αυτό που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ενωση.


Πιο συγκεκριμένα:

Οι τουριστικές επιχειρήσεις χωρίζονται σε επτά κατηγορίες: 1. τουριστικά καταλύματα, 2. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, 3. τουριστικά γραφεία, 4. γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, 5. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ., 6. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και 7. Ναυλομεσιτικά Γραφεία.


Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) απλοποιείται καθώς καταργείται η έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης καθώς και της καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου σε ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια -διαμερίσματα, η οποία πλέον έχει ενσωματωθεί στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ). Για τη συντόμευση της διαδικασίας ειδικά για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), ρυθμίζεται η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του υπουργείου Τουρισμού και της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας, σχετικά με τη γνωμοδότηση που πρέπει να δοθεί.

Ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή διαμονή του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών θεωρείται τουριστικό κατάλυμα και απαιτεί χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.


Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες αστέρων και προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος με το οποίο θα επανακαθοριστούν οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές τους, ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξής τους, τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Επίσης ορίζεται η κατάταξη των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων/ διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών. Αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων/διαμερισμάτων ορίζεται το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).


Ορίζονται τα πρόστιμα για τουριστικό κατάλυμα που λειτουργεί χωρίς το προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις ΕΣΛ και το δραστικό και επικουρικό διοικητικό μέτρο της σφράγισης καταλύματος. Επίσης ορίζεται πρόστιμο που επιβάλλεται σε τουριστική επιχείρηση, κάθε κατηγορίας, που παραλείπει να προσφέρει στην πελατεία της υπηρεσίες που υποσχέθηκε ή διαφήμισε εγγράφως. Επαναδιατυπώνονται και οι ποινικές κυρώσεις για το αδίκημα της άγρας πελατών.


Τουριστικοί λιμένες, μαρίνες, ναυδέτες


Στο Β’ Κεφάλαιο για τις τουριστικές υποδομές, το καταφύγιο ορίζεται ως ο τουριστικός λιμένας με βασικές κτιριολογικές υποδομές εμβαδού μέχρι 250 τ.μ. και με ελάχιστες παροχές και εξυπηρετήσεις ύδατος, ρεύματος, τηλεφώνου, διαδικτύου, καυσίμων, περισυλλογής καταλοίπων και απορριμμάτων, πυρόσβεσης, ενδιαίτησης και υγιεινής.


Διευρύνονται τα όρια της χερσαίας ζώνης στη χωροθέτηση μαρινών από 20.000 τ.μ. σε 50.000 τ.μ. Στον βαθμό που ορισμένες μεγάλες μαρίνες έχουν αυξημένες δυνατότητες ελλιμενισμού, διευρύνεται το πλαίσιο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας με εξυπηρέτηση υδροπλάνων μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.


Δημιουργείται επιπλέον κατηγορίας Θαλασσίων ζωνών ναυδέτων, η οποία και θα λειτουργεί αναλογικά με το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας των τουριστικών λιμένων.


Παρατείνεται μέχρι 31-12-2014 η ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις τουριστικών λιμένων να εξασφαλίσουν τα προαπαιτούμενα για την αδειοδότησή τους, αφού η άδεια θα τους δώσει το δικαίωμα νόμιμης είσπραξης τελών ελλιμενισμού και εφαρμογής των κανονισμών λειτουργίας.


Απλουστεύεται η διαδικασία παραχώρησης των αγκυροβολίων και καταφυγίων τουριστικών σκαφών, καθώς υπουργικές Αποφάσεις παραχώρησης ή χωροθέτησης- παραχώρησης ζωνών αγκυροβολίων ή καταφυγίων τουριστικών σκαφών, είναι δυνατό να τροποποιηθούν ως προς το σκέλος της παραχώρησης, με Απόφαση Υπουργού Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Τροποποιείται το όριο της χερσαίας ζώνης Τουριστικού Λιμένα Ζακύνθου, ο οποίος έχει χωροθετηθεί με το άρθρο 41 του ν. 2160/93, καθώς έχει προκύψει ανάγκη απομείωσης της χερσαίας ζώνης κατά τμήμα των 1.950 τ.μ., προκειμένου το τμήμα αυτό να περιέλθει στη χερσαία ζώνη του Εμπορικού Λιμένα Ζακύνθου. Παράλληλα, έκταση 3.647 τ.μ. εκτός της χερσαίας ζώνης του Τουριστικού Λιμένα Ζακύνθου, η οποία έχει δημιουργηθεί από τις προσχώσεις του παρακείμενου χειμάρρου και σήμερα βρίσκεται στη χερσαία ζώνη του Εμπορικού Λιμένα περιέρχεται στην χερσαία ζώνη του Τουριστικού Λιμένα Ζακύνθου.


Εξαιρούνται από την υποχρέωση σύναψης ξεχωριστής σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο οι τουριστικοί λιμένες που διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται ο Οργανισμός Λιμένα Α.Ε. και συνάπτουν σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο. Για τους τουριστικούς λιμένες της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» και για τους τουριστικούς λιμένες που βρίσκονται υπό αξιοποίηση από το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» δεν απαιτείται ως απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση άδειας λειτουργίας η προσκόμιση πράξης παραχώρησης.


Σύνθετα τουριστικά καταλύματα


Για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα αποσαφηνίζεται ότι για την σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών δεν απαιτείται να έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες οικοδομικές άδειες, αλλά να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης τα απαιτούμενα αρχιτεκτονικά σχέδια για το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τα οποία οι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις καλύπτουν, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής δυναμικότητας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι κατά την συμβολαιογραφική πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών θα περιγραφούν οι διηρημένες ιδιοκτησίες σύμφωνα με τα υποβληθέντα αρχιτεκτονικά σχέδια.


Παρέχεται επίσης η δυνατότητα κατάρτισης της σχετικής σύμβασης πώλησης ή μακροχρόνιας μίσθωσης των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών αμέσως μετά την έκδοση των αδειών δόμησης και των λοιπών απαιτούμενων για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών εγκρίσεων, που αφορούν το ξενοδοχειακό κατάλυμα, την ειδική τουριστική υποδομή, καθώς και την τουριστική επιπλωμένη κατοικία που αποτελεί κάθε φορά αντικείμενο μακροχρόνιας μίσθωσης ή πώλησης. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται πληρέστερα η δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης της επένδυσης και, ως εκ τούτου, βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα του προϊόντος.


Εναρμονίζεται το νομικό καθεστώς της μετατροπής υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων, των οποίων ο υλοποιημένος συντελεστής δόμησης υπερβαίνει το 0,20, με τα πρόσφατα νομοθετήματα περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων.


Παρέχεται η δυνατότητα στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εφόσον συμπεριλαμβάνονται σε αυτά και πρόσθετες εγκαταστάσεις (spa, συνεδριακό κ.α.), να μπορούν αυτές να αποτελούν αντικείμενο σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών και να πωλούνται ξεχωριστά.


Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας


Η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέπεται και με μετατροπή υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων (της παρ. 1Α του άρθρου 2 του ν. 2160/1993) εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, εφόσον έχουν κατασκευασθεί νόμιμα ή έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις των άρθρων 5 έως 7 του ν. 3843/2010, του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 και τις διατάξεις του ν. 4178/2013 και διαθέτουν σε ισχύ ή διέθεταν ΕΣΛ και έχουν παύσει την λειτουργία τους.


Χιονοδρομικά κέντρα


Προωθείται η οριστική διευθέτηση λειτουργίας του συνόλου των αναγνωρισμένων ως υφιστάμενων χιονοδρομικών κέντρων της επικράτειας των κτιριακών τους και άλλων εγκαταστάσεων, με στόχο τη λειτουργική τακτοποίηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε αυτά. Δίνεται επίσης παράταση έξι μηνών στις επιχειρήσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται.


Εξέδρες και σε ξενοδοχεία τουλάχιστον 150 κλινών


Επεκτείνεται η δυνατότητα και σε τουριστικά καταλύματα κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων δυναμικότητας τουλάχιστον 150 κλινών, να κατασκευάζουν ή να μετασκευάζουν εξέδρες επί πασάλων για την ασφαλή επιβίβαση/αποβίβαση σκαφών και πρόσβαση και εξυπηρέτηση λουομένων.


Στο τρίτο κεφάλαιο σχετικά με την «Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό», η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου Κρήτης αρμοδιότητας υπουργείου Τουρισμού μετονομάζεται σε Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης των ακινήτων του καταργηθέντος Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) με μακροχρόνιες μισθώσεις υπό τον όρο ότι οι συμβάσεις εκμίσθωσης θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά όρους που θα διασφαλίζουν τη στέγαση των εκπαιδευτικών μονάδων αρμοδιότητας υπουργείου Τουρισμού σε αυτά.


Ειδικές μορφές τουρισμού


Ορίζεται ως ειδική μορφή τουρισμού ο Οινοτουρισμός, ενώ εισάγεται το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου. Σε ό,τι αφορά τον Ιατρικό τουρισμό ρυθμίζονται θέματα όπως η σύσταση Μητρώου Παρόχων Ιατρικού Τουρισμού, πιστοποίησης Ιατρικών Παρόχων, το ύψος του παραβόλου που θα καταβάλλεται για την χορήγηση του Ειδικού Σήματος Ιατρικού Τουρισμού και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων. Παράλληλα δίνεται παράταση των προθεσμιών για τις διαδικασίες αναγνώρισης των ιαματικών πηγών και την αδειοδότηση των υφιστάμενων υδροθεραπευτηρίων.


Χορηγίες για την προβολή της Ελλάδας και φοροαπαλλαγές


Ορίζεται η δυνατότητα αποδοχής χορηγιών από το υπουργείο Τουρισμού ή τον ΕΟΤ για την τουριστική προβολή της Ελλάδας. Χορηγός μπορεί να οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο αλλοδαπό ή με κερδοσκοπικό σκοπό ή μη. Στο υπουργείο Τουρισμού συστήνεται Συμβούλιο Χορηγιών με γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα σε θέματα χορηγίας για την τουριστική προβολή της χώρας. Θα δίνεται η δυνατότητα στον χορηγό να εκπίπτει εξ’ ολοκλήρου από το φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου ή τα ακαθάριστα εισοδήματα της επιχείρησης που προσέφεραν τη χορηγία, με όριο το αφαιρούμενο συνολικό ποσό να μην υπερβαίνει το 10\% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος ή των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης που προσέφερε τη χορηγία.


ΕΟΤ και απευθείας αναθέσεις


Ορίζεται ο ρόλος του ΕΟΤ με αρμοδιότητα την προώθηση της τουριστικής πολιτικής της κυβέρνησης και την προβολή της χώρας. Επίσης εξουσιοδοτούνται οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού προκειμένου με κοινή απόφασή τους να συντάξουν κανονισμούς συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του ΕΟΤ που αφορούν δράσεις προβολής, διαφήμισης, δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Οι κανονισμοί αυτοί θα εξειδικεύουν τη διαδικασία που θα ακολουθείται, τα χρηματικά όρια των προμηθειών και υπηρεσιών για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναγκαιότητα για αποφυγή γραφειοκρατικών και χρονοβόρων διαδικασιών. Η δυνατότητα παρέκκλισης θα κινείται εντός των χρηματικών ορίων που τίθενται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Συστήνεται υπηρεσία ΓΕΜΗ στο ΞΕΕ, καθώς και «Υπηρεσία μιας Στάσης», για να συντομευθεί και να απλουστευθεί η διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων κύριων τουριστικών καταλυμάτων.

 


πηγή:www.tovima.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!