Τράπεζα Πειραιώς: Κάλυψε πλήρως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

11.04.2014

Πλήρως κάλυψε η τράπεζα Πειραιώς την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της συγκεντρώνοντας συνολικά , στην διεθνή και στην δημόσια προσφορά, 1.749.999.998,80 ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας Πειραιώς, μεταξύ άλλων , αναφέρεται ότι: Η, από 28.03.2014, έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων ύψους έως 1,75 δισ. ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.


Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 308.823.529,20 ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση 1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 1,70 ευρώ για κάθε μία νέα μετοχή.


Οι νέες μετοχές διατέθηκαν μέσω δημόσιας προσφοράς στο κοινό στην Ελλάδα και μέσω διάθεσης, η οποία δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις της οικείας εφαρμοζόμενης νομοθεσίας, σε θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.


Η τιμή διάθεσης ήταν κοινή για όλους τους επενδυτές (επενδυτές στο εξωτερικό μέσω της διεθνούς προσφοράς και επενδυτές στην Ελλάδα μέσω της δημόσιας προσφοράς).


Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διεθνούς προσφοράς και, εν συνεχεία, της δημόσιας προσφοράς την 09.04.2014, θα εκδοθεί το σύνολο των νέων μετοχών που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ήτοι 1.029.411.764 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ κάθε μία.


Από τις ως άνω νέες μετοχές:


i) 102.941.176 νέες μετοχές (ήτοι, ποσοστό 10\% των νέων μετοχών της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας) θα κατανεμηθούν στους επενδυτές μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, και


ii) 926.470.588 νέες μετοχές (ήτοι, ποσοστό 90\% των νέων μετοχών της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας) θα κατανεμηθούν στους επενδυτές μέσω της Διεθνούς Προσφοράς.


Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν στη δημόσια προσφορά και στη διεθνή προσφορά, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε 1.749.999.998,80 ευρώ


Επομένως, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διεθνούς προσφοράς και της δημόσιας προσφοράς, καλύφθηκε το σύνολο των προσφερόμενων νέων μετοχών στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ήτοι 1.029.411.764 νέες μετοχές.


Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, μετά την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της παρούσας αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 2.580.593.913,48 ευρώ και θα διαιρείται σε 6.101.979.715 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μια και α) 77.568.134 προνομιούχες, ονομαστικές άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Euro 4,77 η κάθε μια και β) 1.266.666.666 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 0,30 η κάθε μια.


Μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την κατανομή των μετοχών της δημόσιας προσφοράς και της διεθνούς προσφοράς, και την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της παρούσας αύξησης, θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις, έγινε γνωστό από την Τράπεζα.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!