Το ΕΚ επικρίνει το σχέδιο απαγόρευσης της αλιείας σε προστατευόμενες περιοχές

19.01.2024

• Χρειάζεται πιο ισορροπημένη προσέγγιση για την απαγόρευση της κινητής αλιείας βυθού σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές

• Να μεταρρυθμιστεί η κοινή αλιευτική πολιτική αν είναι αναγκαίο να κινηθεί η ΕΕ στην κατεύθυνση αυτή

• Καλύτερη ενημέρωση και εναρμονισμένοι κανόνες προς όφελος καταναλωτών και αλιέων

Το Κοινοβούλιο διαφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής για απαγόρευση της κινητής αλιείας βυθού σε προστατευόμενες περιοχές και ζητά στοχευμένες μεταρρυθμίσεις.
Μετά από ένα πρωινό αφιερωμένο στη συζήτηση της αλιευτικής στρατηγικής της ΕΕ, ιδίως των προτάσεων που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την αλιεία, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν και ενέκριναν τρεις εκθέσεις επί του θέματος.

Μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση για τον καθορισμό των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών
Το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι η Επιτροπή υιοθέτησε μια υπεραπλουστευμένη προσέγγιση όταν πρότεινε τη σταδιακή κατάργηση της κινητής αλιείας βυθού σε όλες τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές έως το 2030, και ζητεί να βρεθεί ισορροπία και να διασφαλιστεί η συμμετοχή των αλιέων στον καθορισμό και την εφαρμογή των μέτρων για αυτές τις περιοχές.
Η έκθεση για το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την προστασία και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων για βιώσιμη και ανθεκτική αλιεία, που εγκρίθηκε στην ολομέλεια με 402 ψήφους, 95 κατά και 57 αποχές, αναφέρει ότι το σχέδιο δράσης της Επιτροπής στερείται συνοχής με άλλες προτεραιότητες και καταγγέλλει ότι η αύξηση των τιμών και η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη.

Αντιπροσωπεύοντας το 25% των αλιευμάτων, η απαγόρευση της κινητής αλιείας βυθού θα είχε οικονομικό αντίκτυπο σε πολλές περιοχές από τις ακτές, εμποδίζοντας την καλλιέργεια οστρακοειδών, λένε οι ευρωβουλευτές. Προβλέπουν επίσης ότι οι ζώνες που κλείνουν την πρακτική αυτή μπορούν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις και να ασκήσουν πίεση σε άλλες αλιευτικές περιοχές.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση στην ολομέλεια, συμπεριλαμβανομένης δήλωσης του εισηγητή Niclas Herbst (ΕΛΚ, Γερμανία).

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) όπου χρειάζεται
Η ΚΑλΠ πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται και, όπου είναι αναγκαίο, να μεταρρυθμίζεται και να εγκρίνεται αναλόγως, αναφέρουν οι ευρωβουλευτές σημειώνοντας ότι οι κοινωνικοοικονομικές πτυχές της δεν έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη. Επισημαίνουν τις εκκρεμούσες ελλείψεις όσον αφορά την υποχρέωση εκφόρτωσης και επισημαίνουν ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα είναι αναπόφευκτα, κυρίως στους μικτούς τύπους αλιείας. Ως εκ τούτου, ζητούν μια ρεαλιστική εφαρμογή των κανόνων, διατηρώντας τις τρέχουσες εξαιρέσεις και ενθαρρύνοντας τις ανταλλαγές ποσοστώσεων.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι το μοντέλο μέγιστης βιώσιμης απόδοσης που βασίζεται στη διαχείριση είναι αδύνατο να εφαρμοστεί στην περίπτωση της αλιείας πολλαπλών ειδών. Καλούν την Επιτροπή να εξετάσει ως στόχο διαχείρισης τόσο τα βέλτιστα επίπεδα ιχθυαποθεμάτων όσο και τις βέλτιστες κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις των στόλων.

Στην έκθεση για την κατάσταση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, που εγκρίθηκε με 371 ψήφους υπέρ, 92 κατά και 92 αποχές, το ΕΚ ζήτησε από το Συμβούλιο να καθορίσει τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα για μεγαλύτερες από ετήσιες ή εξαμηνιαίες περιόδους, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη βεβαιότητα στους αλιείς.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση στην ολομέλεια, συμπεριλαμβανομένης δήλωσης του εισηγητή Gabriel Mato (ΕΛΚ, Ισπανία), σχετικά με την αξιολόγηση της εκτέλεσης της ΚΑλΠ κατά την τελευταία δεκαετία.

Περισσότερο εναρμονισμένη εφαρμογή των κανόνων περί κοινής οργάνωσης της αγοράς
Λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλα τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που πωλούνται στην ΕΕ, οι ευρωβουλευτές ζητούν τη βελτίωση της ενημέρωσης των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σχετικά με τα συστατικά, την ημερομηνία αλίευσης, τη γεωγραφική περιοχή αλιείας και τα αλιευτικά εργαλεία.

Ζητούν καλύτερη ιχνηλασιμότητα και κατάλληλο σύστημα σήμανσης, και επιμένουν ότι όλα τα αλιευτικά προϊόντα (τόσο από την ΕΕ όσο και τα εισαγόμενα) θα πρέπει να τηρούν τα ίδια πρότυπα περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας. Η σχετική έκθεση εγκρίθηκε με 451 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 129 αποχές.

Παρακολουθήστε τη συζήτηση, συμπεριλαμβανομένης δήλωσης της εισηγήτριας Izaskun Bilbao Barandica (Renew, Ισπανία).

Σχετικές πληροφορίες
Σαράντα χρόνια μετά τη δημιουργία της ΚΑλΠ και δέκα μετά την τελευταία αναθεώρησή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα «Σύμφωνο για την αλιεία και τους ωκεανούς», το οποίο περιλαμβάνει αξιολόγηση της εφαρμογής, σχέδιο δράσης για τη θάλασσα και έκθεση σχετικά με τους κανόνες της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς.

Με την έγκριση αυτών των κειμένων, το Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών που εκφράζονται στις προτάσεις της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης – συγκεκριμένα στις προτάσεις 1(1), 1(9), 2(1) και 2(7) για την αποτελεσματική προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον και το κλίμα αλιείας, τη σαφή σήμανση των προϊόντων και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.

Σύνδεσμοι
Μαγνητοσκοπημένες συζητήσεις στην ολομέλεια (18/01/2024)
Τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα είναι διαθέσιμα εδώ (18/01/2024)
Ιστοσελίδα του εισηγητή Gabriel Mato (ΕΛΚ, Ισπανία)
Φάκελος διαδικασίας (αξιολόγηση της ΚΑλΠ)
Ιστοσελίδα του εισηγητή για το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα θαλάσσια οικοσυστήματα Niclas Herbst (ΕΛΚ, Γερμανία)
Φάκελος διαδικασίας (σχέδιο δράσης της ΕΕ για την προστασία και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας για την ΚΟΑ Izaskun Bilbao Barandica (Renew, Ισπανία)
Φάκελος διαδικασίας (κοινή οργάνωση των αγορών)
Ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ (Ιανουάριος 2024, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (προστασία των ωκεανών)
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!