Στα 169 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη της ΕΤΕ στο εννεάμηνο

07.11.2014

Στα 169 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα λειτουργικά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας κατά το εννεάμηνο ενώ ο όμιλος κατέγραψε το όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο οργανικής κερδοφορίας.

Τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων


– Κέρδη εννεαμήνου €1.176 εκατ.


– Λειτουργικά κέρδη εννεαμήνου €169 εκατ.


– Όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο οργανικής κερδοφορίας


– Κεφαλαιακή επάρκεια (CET1) 15,8\%


– Κεφαλαιακό πλεόνασμα €2 δισ. σύμφωνα με το δυσμενές δυναμικό σενάριο του stress test


– Επιπλέον κεφαλαιακό πλεόνασμα από €0,7 έως €1,2 δισ. λόγω αναβαλλόμενου φόρου


– Συνεχιζόμενη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας με πραγματικές εκταμιεύσεις άνω των €800 εκατ. το τελευταίο εξάμηνο


– Αύξηση αποτελεσμάτων προ προβλέψεων κατά 6\% σε τριμηνιαία βάση με αύξηση τόκων κατά 5\% και βελτίωση δείκτη κόστους προς έσοδα στο 55,3\%


– Υπερκάλυψη προβλέψεων τριμήνου από τα προ προβλέψεων αποτελέσματα για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο


– Υψηλή ρευστότητα: δάνεια προς καταθέσεις στο 93\% σε επίπεδο Ομίλου και 81\% στην Ελλάδα


– Αύξηση κερδών της Finansbank κατά 27\% σε τριμηνιαία βάση κυρίως λόγω αύξησης τόκων και διατήρησης σταθερών εξόδων


Κεφαλαιακή επάρκεια


• Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €2,5 δισ., η αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου και η συνεχιζόμενη λειτουργική κερδοφορία ενισχύουν τον κύριο βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 του Ομίλου στο 15,8\%


• Σύμφωνα με την πρόσφατη Συνολική Αξιολόγηση (Stress Test) της ΕΚΤ, η Τράπεζα εμφανίζει κεφαλαιακό πλεόνασμα €2 δισ. με βάση το δυσμενές δυναμικό σενάριο


Οικονομικά αποτελέσματα


• Αύξηση του καθαρού αποτελέσματος του Ομίλου το εννεάμηνο του 2014 στα €1.176 εκατ., σε σχέση με €262 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013


• Άνοδος των κερδών προ προβλέψεων κατά 10\% σε ετήσια βάση, στα €1.241 εκατ., υπερκαλύπτοντας τις διενεργούμενες προβλέψεις του εννεάμηνου, ύψους €1.072 εκατ.


• Μείωση προβλέψεων κατά 14\% σε ετήσια βάση, ακολουθώντας τη συνεχιζόμενη μείωση των νέων επισφαλειών (-27\% το ίδιο διάστημα). Επίτευξη λειτουργικών κερδών μετά από προβλέψεις ύψους €169 εκατ. στο εννεάμηνο του 2014, έναντι λειτουργικών ζημιών €110 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2013


Κερδοφορία θυγατρικών


• Συνέχιση της κερδοφορίας της Finansbank στην Τουρκία με αυξανόμενους ρυθμούς, με καθαρά κέρδη γ’ τριμήνου €109 εκατ., αυξημένα κατά 28\% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2013, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 36\%


• Ενίσχυση της κερδοφορίας των θυγατρικών στη ΝΑ Ευρώπη με καθαρά κέρδη €43 εκατ. το εννεάμηνο του 2014, έναντι €20 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013


Ποιότητα χαρτοφυλακίου και προβλέψεις


• Μείωση των νέων επισφαλειών στην Ελλάδα κατά 38\% σε ετήσια βάση, στα €1.030 εκατ. Δείκτης καθυστερήσεων 90+ ημερών στο 23,4\% για τον Όμιλο και 30,1\% για το εγχώριο χαρτοφυλάκιο


• Διατήρηση του υψηλού ποσοστού κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων του Ομίλου από προβλέψεις στο 56,5\%


Μείωση κόστους


• Σταθερές δαπάνες προσωπικού για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο στην Ελλάδα στα €169 εκατ. Περικοπή συνολικών λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα κατά 17\% σε σχέση με το προηγούμενο εννεάμηνο


Βελτιούμενη ρευστότητα


• Αύξηση της καταθετικής βάσης του Ομίλου κατά 3\% σε ετήσια βάση


• Συνεχιζόμενη μείωση της καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα σε €10,7 δισ. ή μόλις 5\% του ενεργητικού του Ομίλου, εξαιρουμένων των ομολογιών του EFSF


• Περαιτέρω ενδυνάμωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα στο 81\%, έναντι 88\% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013. Σε επίπεδο Ομίλου ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται σε 93\%, από 97\% το Σεπτέμβριο του 2013


• Συνεχιζόμενη και ταχεία αποκλιμάκωση του εγχώριου κόστους καταθέσεων λόγω της ανατιμολόγησης των προθεσμιακών καταθέσεων


Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Αλέξανδρος Τουρκολιάς:


«Μετά και την επιβεβαίωση, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, της ισχυρής θέσης της Εθνικής και της δυναμικής των προοπτικών της, επικεντρωνόμεθα απερίσπαστοι στην υλοποίηση του κύριου έργου μας που είναι η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και η αποτελεσματική στήριξη των αναπτυξιακών προοπτικών της.


Διαθέτοντας κεφαλαιακή υπερεπάρκεια, υψηλή ρευστότητα και τεχνογνωσία εφαρμόζουμε με συνέπεια, επιμονή και αποτελεσματικότητα το πρόγραμμα για χορηγήσεις στον επιχειρηματικό τομέα ύψους €3 δισ., με αποτέλεσμα οι εγκρίσεις στον τομέα αυτό να υπερβαίνουν το 65\%.


Κατά την πρόσφατη πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), η ενδελεχής αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών κατέδειξε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι υγιές κι επαρκώς κεφαλαιοποιημένο. Ειδικότερα, η Εθνική διαθέτει με βάση το δυσμενές δυναμικό σενάριο το υψηλότερο κεφαλαιακό απόθεμα μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών, ύψους €2 δισ. και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας βάσει του σεναρίου αυτού 8,9\% ή 340 μ.β. υψηλότερα σε σχέση με το απαιτούμενο 5,5\%.


H Εθνική είναι η Τράπεζα με το μεγαλύτερο και σημαντικότερο πλάνο κεφαλαιακών δράσεων στο μέλλον, δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο δυσμενές δυναμικό σενάριο και της διασφαλίζουν πλεόνασμα κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι, μετά και την ψήφιση του νέου νόμου για τον αναβαλλόμενο φόρο, υπάρχει επιπλέον πλεόνασμα κεφαλαίων ύψους έως €1,2 δισ. πλέον των προαναφερθέντων €2,0 δισ.


Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασαν εντυπωσιακή άνοδο σε ετήσια βάση. Τα κόστη μειώθηκαν αποφασιστικά μετά την εκτεταμένη εθελούσια έξοδο του προσωπικού το προηγούμενο έτος. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα κέρδη προ προβλέψεων καλύπτουν το κόστος κινδύνου, έχοντας ως αποτέλεσμα θετική λειτουργική αλλά και συνολική κερδοφορία. Η Finansbank συνεχίζει να παρουσιάζει δυναμική άνοδο της κερδοφορίας στο γ΄ τρίμηνο, ενώ οι θυγατρικές στη ΝΑ Ευρώπη και η Εθνική Ασφαλιστική συμβάλλουν θετικά στην κερδοφορία.


Με βάση την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 διαμορφώνεται σε 11,8\%, ο οποίος είναι και από τους υψηλότερους πανευρωπαϊκά και αντανακλά την ισχυρή θέση της Εθνικής στο ευρύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον».

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!