ΣΑΟΣ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

24.06.2014

Τη συμμετοχή της ΣΑΟΣ στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Άγιος Ευστάθιος Ν.Ε. και τη μη διανομή μερίσματος, αποφάσισε μεταξύ άλλων η εισηγμένη. Δε καταβάλει αμοιβές και αποζημιώσεις σε μέλη του ΔΣ.

Πραγματοποιήθηκε η 31η Τακτική Γενική Συνέλευση της ναυτιλιακής ΣΑΟΣ στις 23 Ιουνίου 2014.


Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης:


1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής (21ης) Εταιρικής Χρήσης 2013 (από 1.1.2013 έως 31.12.2013) μετά από ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος.


2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2013.


3. Εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Κούτρα Γρηγορίου του Ηλία (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13601) της Εταιρείας Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.ΕΛ. (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 111 / Α.Φ.Μ. 094397000) και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή της κας. Βασιλειάδου Μαργαρίτας του Αντωνίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12861) της Εταιρίας Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.ΕΛ. για τη χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014, με αμοιβή την κατώτερη που θα οριστεί από το σώμα ορκωτών λογιστών.


4. Έγκριση μη καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013 και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για την χρονική περίοδο από 1.1.2014 έως 31.12.2014.


5. Έγκριση συμμετοχής της ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Άγιος Ευστάθιος Ν.Ε.


6. Έγκριση διαγραφής απαιτήσεων της ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. από πρώην εταιρείες του Ομίλου ΣΑΟΣ.


7. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα για τις εξελίξεις στην εταιρεία, την λειτουργία της, τις προσπάθειες εξυγίανσης και ανασυγκρότησής της.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!