Ποιές αποφάσεις έλαβε η ΓΣ των Μινωικών Γραμμών

22.06.2014

Επιχειρηματικά θέματα, ανάμεσα στα οποία είναι οι χρονοναυλώσεις πλοίων και η πρακτόρευση πλοίων της εταιρείας κυριάρχησαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Minoan Lines, η οποία πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, στα γραφεία της εταιρείας, στο Ηράκλειο.

Όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία στη συνέλευση συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 102.025.228 μετοχές 95,368\% επί συνόλου 106.980.050 κοινών ονομαστικών μετοχών και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις :ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επανέγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012, όπως επαναδιατυπώθηκαν λόγω επανεκτίμησης λογιστικού χειρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 8 και τροποποίησης του Δ.Λ.Π. 19 «παροχές σε εργαζομένους».Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013 της Εταιρείας και του Ομίλου καθώς και η Έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επανεγκρίθηκαν οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012, όπως επαναδιατυπώθηκαν λόγω επανεκτίμησης λογιστικού χειρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 8 και τροποποίησης του Δ.Λ.Π. 19 «παροχές σε εργαζομένους».Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.019.200 (ποσοστό 95,363\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).Ψήφισαν :

Υπέρ 102.019.200 (ποσοστό 95,362\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 5.544

Άκυρα 484ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013.Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Κωνσταντίνου Μιχαλάτου του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «PRICEWATERHOUSECOOPERS» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013.Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.019.684 (ποσοστό 95,363\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).Ψήφισαν :

Υπέρ 102.019.684 (ποσοστό 95,363\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 5.544

Άκυρα 0ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2013.Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά το έτος 2013.Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.019.684 (ποσοστό 95,363\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).Ψήφισαν :

Υπέρ 102.019.674 (ποσοστό 95,363\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 10

Αποχή 5.544

Άκυρα 0

 

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Pricewaterhousecoopers για τον έλεγχο της Εταιρείας της χρήσης 2014. Ως αμοιβή της εν λόγω εταιρείας ορκωτών ελεγκτών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση το ποσό των 82.000,00 ευρώ (αμοιβή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων) και το ποσό των 41.800,00 ευρώ (αμοιβή για το φορολογικό έλεγχο) πλέον εξόδων μετακινήσεων, διαμονής κλπ. καθώς και του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α.Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.019.684 (ποσοστό 95,363\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).Ψήφισαν :

Υπέρ 102.017.240 (ποσοστό 95,360\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 1.860

Λευκά 584

Αποχή 5.544

Άκυρα 0ΘΕΜΑ 5ο : Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.Η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.019.684 (ποσοστό 95,363\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).Ψήφισαν :

Υπέρ 102.019.684 (ποσοστό 95,363\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 5.544

Άκυρα 0ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση κατ’ άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει α) της από 03 Ιουλίου 2013 τροποποιήσεως της υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου της Εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi, β) των από 18 Ιουλίου 2013, 10 Δεκεμβρίου 2013 και 1 Ιανουαρίου 2014 τροποποιήσεων υφιστάμενων χρονοναυλώσεων των πλοίων CRUISE EUROPA και CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) των από 10 Δεκεμβρίου 2013 και 1 Ιανουαρίου 2014 τροποποιήσεων των υφιστάμενων χρονοναυλώσεων του πλοίου EUROPALINK της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατ’ άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει α) την από 03 Ιουλίου 2013 τροποποίηση της υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου της Εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi, β) τις από 18 Ιουλίου 2013, 10 Δεκεμβρίου 2013 και 1 Ιανουαρίου 2014 τροποποιήσεις υφιστάμενων χρονοναυλώσεων των πλοίων CRUISE EUROPA και CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) τις από 10 Δεκεμβρίου 2013 και 1 Ιανουαρίου 2014 τροποποιήσεις των υφιστάμενων χρονοναυλώσεων του πλοίου EUROPALINK της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.019.684 (ποσοστό 95,363\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).Ψήφισαν :

Υπέρ 102.019.684 (ποσοστό 95,363\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 5.544

Άκυρα 0ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση κατ’ άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 της από 15 Ιουλίου 2013 χρονοναυλώσεως του πλοίου ZEUS PALACE της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ’ άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 την από 15 Ιουλίου 2013 χρονοναύλωση του πλοίου ZEUS PALACE της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.019.684 (ποσοστό 95,363\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

 

Ψήφισαν :

Υπέρ 102.019.684 (ποσοστό 95,363\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 5.544

Άκυρα 0ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση κατ’ άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 των υφιστάμενων συμβάσεων πρακτόρευσης με τις εταιρείες ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA και GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA για τη ναυτική πρακτόρευση πλοίων της πρώτης εξ αυτών που προσεγγίζουν στο λιμένα της Ηγουμενίτσας καθώς και της υφιστάμενης σύμβασης για τη ναυτική πρακτόρευση και εμπορική αντιπροσώπευση των ιδιόκτητων ή ναυλωμένων από τον Όμιλο πλοίων που προσεγγίζουν το λιμένα του Πειραιά.Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ’ άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 τις υφιστάμενες συμβάσεις πρακτόρευσης με τις εταιρείες ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA και GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA για τη ναυτική πρακτόρευση πλοίων της πρώτης εξ αυτών που προσεγγίζουν στο λιμένα της Ηγουμενίτσας καθώς και την υφιστάμενη σύμβαση για τη ναυτική πρακτόρευση και εμπορική αντιπροσώπευση των ιδιόκτητων ή ναυλωμένων από τον Όμιλο πλοίων που προσεγγίζουν το λιμένα του Πειραιά.Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.019.684 (ποσοστό 95,363\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).Ψήφισαν :

Υπέρ 102.019.684 (ποσοστό 95,363\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 5.544

Άκυρα 0Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!