ΝΕΛ : Ζημίες 59 εκατ ευρώ για το 2013

02.04.2014

Μειωμένες ζημίες στα 59 εκατ ευρώ, για την χρήση του 2013 παρουσίασε η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ( ΝΕΛ) σε σχέση με το 2012 που οι ζημίες της ήταν στα 75,8 εκατ ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, σχετικά με τις λειτουργικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, αυτές ανήλθαν σε 45.856.272,80 ευρώ κατά τη χρήση 2013, σε αντίθεση με τα 62.380.852,03 ευρώ του 2012. Ωστόσο,, θετικές χαρακτηρίζονται οι ταμειακές ροές, από λειτουργικές δραστηριότητες του ομίλου, κατά ποσό 231.091,69 ευρώ, συγκριτικά με τις αρνητικές ταμειακές ροές του 2012 που ήταν 18.057.591,68 ευρώ.


Επίσης, όπως αναφέρεται, το 2013 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε μείωση κατά 24,25\%, στα 51.520.326,56 ευρώ, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης έναντι 68.019.955,88 ευρώ το 2012.


Το αποθεματικό του Νόμου 3588/2007-άρθρο 106α σχηματίστηκε από την εφαρμογή της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία επικυρώθηκε από το Εφετείο Βορείου Αιγαίου την 12.12.2013. Το συνολικό σχηματισθέν αποθεματικό της εταιρείας την 31.12.2013, ήταν 129.317.925,02 ευρώ και αφορά όφελος από ρύθμιση τραπεζικών δανειακών συμβάσεων συνολικού ποσού 102.610.324,29, όφελος από πιστωτές συνολικού ποσού 10.068.509,13 και όφελος από απαιτήσεις μετόχων συνολικού ποσού 16.639.091,60.


Επίσης, το σχηματισθέν αποθεματικό ποσού 9.427.273,98 ευρώ προήλθε από ρύθμιση οφειλής μεταξύ της τράπεζας και της θυγατρικής εταιρείας SILVER FIN LTD. Τα παραπάνω αποθεματικά συμψηφίστηκαν την 31.12.2013 παρουσιάζοντας ζημιά εκ νέου.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!