ΝΕΛ: Στα 11,05 εκατ. ευρώ οι ζημιές στο εξάμηνο

18.09.2014

Διευρύνθηκαν οι ζημιές στο α’ εξάμηνο για τον όμιλο της ΝΕΛ. Μειωμένος εμφανίζεται ο κύκλος εργασιών. Αναλυτικά, η συμφωνία εξυγίανσης της ΝΕΛ με τους συμβαλλόμενους πιστωτές.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα α’ εξαμηνου ανακοίνωσε μεταξύ άλλων η ΝΕΛ.


Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το Α’ εξάµηνο 2014 ανήλθε σε ποσό € 17.626.272,28 , έναντι ποσού € 23.434.049,64 την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ήτοι παρουσίασε μείωση 24,78 \% η οποία οφείλεται στην συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.


Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το Α΄ εξάµηνο 2014 ανήλθαν σε ζημίεςποσού € 5.844.412,22 έναντι ζημιών ποσού € 3.728.936,42 την αντίστοιχη περίοδο του 2013.


Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 8.317.164,48 κατά το Α’ εξάμηνο 2014 έναντι ζημιών ποσού € 3.831.282,13 την αντίστοιχη περίοδο του 2013.


Τα κέρδη / (ζημίες) του Οµίλου , πριν και μετά από φόρους κατά το Α΄ εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € 11.053.993,33 έναντι ζημιών ποσού € 10.355.888,91 το Α’ εξάμηνο του 2013.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!