Με την έγκριση του γαλλικού σχεδίου η Επιτροπή εντείνει τη δράση της για τον έλεγχο της αλιείας

12.06.2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε σήμερα ένα ακόμη βήμα για τη βελτίωση του ελέγχου της αλιείας στην Ευρώπη.


Ενέκρινε σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε από κοινού με τη Γαλλία και αφορά τη συμμόρφωση του γαλλικού συστήματος ελέγχου της αλιείας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.6/6/2014


Το σχέδιο προβλέπει σειρά μέτρων βελτίωσης του γαλλικού συστήματος ελέγχου της αλιείας, ώστε να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του κανονισμού της ΕΕ για τον έλεγχο της αλιείας,[1] ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2010.


Το σχέδιο δράσης επικεντρώνεται στο γαλλικό σύστημα καταγραφής αλιευμάτων ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα τα οποία διατίθενται στους εθνικούς ελεγκτές είναι πλήρη, αξιόπιστα και έγκαιρα. Η ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής και η απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων.


Το σχέδιο δράσης καταρτίστηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξετάσει τη συμμόρφωση του γαλλικού συστήματος ελέγχου της αλιείας με τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Κατά τον έλεγχο επισημάνθηκαν κυρίως η διοικητική πολυπλοκότητα, η έλλειψη πλήρους επικύρωσης και διασταυρούμενων ελέγχων των δεδομένων, καθώς και η ανεπαρκής ανταλλαγή των εγγράφων ελέγχου με άλλα κράτη μέλη. Επισημάνθηκε επίσης το ζήτημα της έγκαιρης και ακριβούς δήλωσης των αλιευμάτων. Οι αλιείς δηλώνουν στοιχεία σχετικά με τα αλιεύματα στις ελεγκτικές αρχές ώστε αυτές να μπορούν να παρακολουθούν τις αλιευτικές ποσοστώσεις, συμβάλλοντας έτσι στην αποτροπή της υπεραλίευσης.


Αυστηροί έλεγχοι για μια βιώσιμη αλιεία


Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης αποτελεί το τελευταίο βήμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στον τομέα του ελέγχου της αλιείας. Χωρίς αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου και επιβολής των κανόνων στα κράτη μέλη, κινδυνεύουν να μην επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της Επιτροπής για τη βιωσιμότητα, και απειλούνταν τα αλιευτικά αποθέματα που προορίζονται για τις μελλοντικές γενιές. Ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου εξασφαλίζει επίσης ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους αλιείς σε όλη την Ευρώπη, καθώς όλοι πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες.


Τα σχέδια δράσης στοχεύουν στην αντιμετώπιση συστημικών οργανωτικών προβλημάτων, ενώ άλλα μέσα εφαρμογής χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση μεμονωμένων ζητημάτων. Η Επιτροπή συνεργάζεται χωριστά με κάθε κράτος μέλος για να καθοριστούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη συμμόρφωση με τα εν λόγω πρότυπα. Έχουν ήδη εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή σχέδια δράσης για την Ισπανία, τη Μάλτα, την Ιταλία και τη Λετονία, ενώ άλλα τρία βρίσκονται σε εξέλιξη για την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.


Η επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη δήλωσε: «Η τήρηση των από κοινού συμφωνηθέντων κανόνων είναι απολύτως αναγκαία για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της αλιείας. Χωρίς κατάλληλους ελέγχους και αποτελεσματική εφαρμογή της αλιευτικής μας πολιτικής, οι κανόνες υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Τα ίδια τα κράτη μέλη ψήφισαν τους κανόνες και είμαι ικανοποιημένη από την πρόοδο που έχουμε επιτύχει όσον αφορά την ορθή εφαρμογή τους από όλους


Ιστορικό


Οι κανόνες και τα συστήματα ελέγχου στον τομέα της αλιείας εγκρίνονται σε επίπεδο ΕΕ, αλλά εφαρμόζονται από τις εθνικές αρχές και τους επιθεωρητές των κρατών μελών της ΕΕ.


Για την επιβολή των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ, έχει θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου το οποίο διασφαλίζει την αλίευση μόνο των επιτρεπόμενων ποσοτήτων ψαριών, συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία για τη διαχείριση των αλιευτικών δυνατοτήτων, και εγγυάται την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων απ’ όλους τους αλιείς στην ΕΕ.


Το σύστημα αυτό περιγράφεται στον κανονισμό της ΕΕ για τον έλεγχο της αλιείας, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010 και προβλέπει τον πλήρη εκσυγχρονισμό της στρατηγικής της ΕΕ για τον έλεγχο της αλιείας. Παρέχει μια σειρά νέων μέσων για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων κανόνων, όπως τον έλεγχο του συστήματος και διάφορα σχέδια δράσης, μεταξύ των οποίων και το σχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα για τη Γαλλία.


Μαζί με τον κανονισμό της ΕΕ για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία [2] – που εστιάζει στην καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, ειδικότερα κατά την είσοδο στην ΕΕ, και διασφαλίζει τη νομιμότητα των εισαγόμενων αλιευτικών προϊόντων – ο κανονισμός ελέγχου αποτελεί ένα ισχυρό και συνεκτικό σύστημα ελέγχου το οποίο εξασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού τόσο για τα αλιευτικά προϊόντα που αλιεύονται στα ύδατα της ΕΕ όσο και για τα εισαγόμενα.


Περισσότερα


MEMO/14/404


Κανονισμός για τον έλεγχο της αλιείας:


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ pdf


Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!