Και πάλι στο προσκήνιο το θέμα της Ιδιωτικής Ναυτικής Εκπαίδευσης

06.10.2014

Η επαγγελματική στροφή των νέων στα θάλασσα με όλο ένα και μεγαλύτερη ζέση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και είναι απόρροια της οικονομικής κρίσης που έχει εκτοξεύσει την ανεργία σε πρωτοφανή επίπεδα, φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το θέμα της Ιδιωτικής Ναυτικής Εκπαίδευσης.

Οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται, η ναυτιλία εκσυγχρονίζεται, ο αριθμός των υποψήφιων σπουδαστών αυξάνει και η ναυτιλιακή κοινωνία ετοιμάζει το επόμενο βήμα.


Η αρχή έχει γίνει όμως δεν υπάρχει ανάλογη συνέχεια και εκεί εστιάζει πλέον η κυβέρνηση και ο εφοπλιστικός κόσμος.


Το καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Κ.Ε.) θεσπίστηκε με τον νόμο 3153/2003 “Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας” , όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3450/2006 “Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”. Το θεσμικό πλαίσιο προέβλεπε, παράλληλα με την παρεχόμενη ναυτική εκπαίδευση και επιμόρφωση από δημόσιους φορείς, υπό την εποπτεία του ΥΝΑ, να παρέχεται η δυνατότητα σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα ίδρυσης Ιδιωτικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης στο χώρο της ναυτιλίας, ώστε περισσότεροι ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση στη ναυτική κατάρτιση και επιμόρφωση και κατ’ επέκταση στο ναυτικό επάγγελμα.


Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης και έκδοσης του εφαρμοστικού πλαισίου που απαιτούνταν από την ως άνω νομοθεσία, ήτοι Π.Δ., Κ.Υ.Α. και Υ.Α.


Σύμφωνα με πληροφορίες των «Π» το ΥΝΑ προσανατολίζεται στην λήψη μίας σειράς πρωτοβουλιών:


– Στον σχεδιασμό ολοκληρωμένου συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης για τις προδιαγραφές, τη δομή την οργάνωση, την πιστοποίηση και τον έλεγχο των διοικητικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών των σχολών εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης.


– Στον σχεδιασμό συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των διδασκόντων στις δημόσιες και ιδιωτικές σχολές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης.


– Στη μελέτη συστήματος εποπτείας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου των σχολών και στη διατύπωση προτάσεων για την αναμόρφωσή του.


– Στην κατάρτιση προτύπων εξοπλισμού και προδιαγραφών για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και την υποβολή πρότασης για την ηλεκτρονική διασύνδεση των σχολών με ΥΝΑ.


– Στην επεξεργασία προτάσεων για την εφαρμογή διεθνών προτύπων και για την συνεργασία με διεθνή ιδρύματα και φορείς της ναυτικής εκπαίδευσης.


– Στην αξιολόγηση του νομικού πλαισίου (ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολών που θα παρέχουν επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση (ΝΕΚΕ) και των σχεδίων Π.Δ. Και Υ.Α για την εφαρμογή του νόμου στο σύνολό του.


Νέο μοντέλο


«Στην παρούσα φάση το ΥΝΑ στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής θα στοχεύσει στα ειδικά τμήματα ναυτικής εκπαίδευσης που λειτουργούν στα ΚΕΣΕΝ τα οποία, αν και λειτουργούν στο όριο των δυνατοτήτων τους, αδυνατούν να καλύψουν πλήρως και εγκαίρως την υφιστάμενη ζήτηση για τις παρεχόμενες σε αυτά υπηρεσίες με αποτέλεσμα να παρατηρούνται δυσχέρειες στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των ναυτικών, γεγονός που συνεπάγεται καθυστερήσεις στον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα πιστοποιητικά και στη συνέχιση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Συνεπώς, οι ανάγκες των ναυτικών και του εμπορικού μας στόλου πρέπει να εξυπηρετηθούν καλύτερα, με την παροχή περισσότερων επιλογών ναυτικής εκπαίδευσης» επισημαίνει στα «Π» υψηλόβαθμος στέλεχος του ΥΝΑ.


Πιλοτική Εφαρμογή ΝΕΚΕ


Τα ειδικά τμήματα ναυτικής εκπαίδευσης “πιλοτικής εφαρμογής” είναι:


· Βασική εκπαίδευση Δ/ξ μεταφοράς πετρελαιοειδών και χημικών.


· Προχωρημένη εκπαίδευση Δ/ξ μεταφοράς πετρελαιοειδών


· Βασική εκπαίδευση Δ/ξ μεταφοράς πετρελαιοειδών και χημικών.


· Προχωρημένη εκπαίδευση Δ/ξ μεταφοράς χημικών.


· Βασική εκπαίδευση Δ/ξ μεταφοράς υγροποιημένων αερίων


· Προχωρημένη εκπαίδευση Δ/ξ μεταφοράς υγροποιημένων αερίων.


· Πιστοποίηση ασφάλειας επιπέδου Β’


· Πιστοποίηση ασφάλειας επιπέδου Α’


· εκπαίδευση αξιωματικών ασφάλειας πλοίου (s.s.o.)


· εκπαίδευση στα συστήματα απεικόνισης ηλεκτρονικού χάρτη και πληροφοριών (ecdis).


· εκπαίδευση στον προσομοιωτή χειρισμών γέφυρας


· εκπαίδευση στον προσομοιωτή μηχανοστάσιου (engine simulator) και στα ηλεκτρικά πνευματικά συστήματα ελέγχου.


Στο πλαίσιο αυτό το ΥΝΑ αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να παρουσιάσει τα σχέδια των προτεινόμενων εφαρμοστικών διατάξεων που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία, προσαρμοσμένα για να καλύψουν τις ανάγκες ίδρυσης και λειτουργίας ΝΕΚΕ Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως :


– Σχέδιο Π.Δ. “Περιεχόμενο, διαδικασία, τρόπος άσκησης εποπτείας των ιδιωτικών σχολών ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ), υποχρεώσεις των εποπτευομένων και επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις”,


– Σχέδιο Κ.Υ.Α “Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολών ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ), αναγκαία υποδομή, εξοπλισμός και διασφάλιση ποιότητας”.


– Σχέδιο Υ.Α. “Ορισμός πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την συνδρομή των προϋποθέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολών ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ), διαδικασία ελέγχου τήρησης αρχείων και βιβλίων των σχολών ΝΕΚΕ – καθήκοντα και υποχρεώσεις διευθυντή σχολής ΝΕΚΕ”.


Όλες αυτές οι ιδιωτικές σχολές θα πρέπει πλέον να ενταχθούν στο εθνικό σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2012/35 { ήτοι Π.Δ. 119 (ΦΕΚ Α΄188)}.


Εφοπλιστικό ενδιαφέρον


Η επαναλειτουργία ιδιωτικών σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης αποτελεί νέο τομέα επενδύσεων με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών βρήκαν οι πλοιοκτήτες. Ενδιαφέρον να δείχνουν Έλληνες εφοπλιστές, μεταξύ των οποίων είναι ο Γιάννης Αγγελικούσης, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, με το Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης ( Training center ), που περιλαμβάνει την προμήθεια Προσομοιωτών Γέφυρας, Μηχανής & Διαχείρισης Φορτίου, ο Κωνσταντίνος Β.Κωνσταντακόπουλος με τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου ναυτιλιακού κέντρου εκπαίδευσης, του «Costamare Maritime Training Services SA» που σκοπό έχει την επιμόρφωση των Ελλήνων Αξιωματικών πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στη ναυσιπλοία όπου όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά, οι Πάνος και Θανάσης Λασκαρίδης, και οι Θανάσης, Ανδρέας και Κωνσταντίνος Μαρτίνος.


πηγή:parapolitika.gr


Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!