ΕΧΑΕ: Επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,20 ανά μετοχή

20.03.2014

Αποτελέσματα 2013 της ΕΧΑΕ
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους €32,3 εκ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια- Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. (ΕΧΑΕ), στη σημερινή του συνεδρίαση, ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013) και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2014, την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,20 ανά μετοχή έναντι €0,12 κατά την προηγούμενη Χρήση (€0,09 μέρισμα και €0,03 επιστροφή). Λόγω των εταιρικών μετασχηματισμών που υλοποιήθηκαν στο τέλος του 2013 στις εταιρείες του ομίλου, σε συνδυασμό με την έκτακτη φορολογία των αφορολογήτων αποθεματικών (ν.4172/13) της φετινής χρονιάς, ο όμιλος δεν έχει τη δυνατότητα να διανείμει τα κέρδη, μέσω καταβολής μερίσματος, κατά τη φετινή χρήση. Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η εταιρεία θα ενημερώσει για τις ακριβείς ημερομηνίες, μόλις αυτές αποφασιστούν.


Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε €32,3εκ. έναντι €11,9 εκ. το 2012, και παρουσιάζονται σημαντικά αυξημένα, κυρίως λόγω των εσόδων που προέκυψαν από την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών. Η φορολογική επιβάρυνση το 2013, είναι σημαντικά αυξημένη λόγω του φόρου αφορολόγητων αποθεματικών (ν. 4172/2013) ύψους €13,1 εκ. για τον οποίο σχηματίστηκε ισόποση πρόβλεψη. Εξαιρουμένου του φόρου αφορολόγητων αποθεματικών, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώνονται στα €45,4 εκ.


Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 2013, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης ομολόγων, υπολογίζονται σε €0,49, έναντι €0,18 to 2012. Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων και των μη επαναλαμβανόμενων χρεώσεων που σχετίζονται με τη δημιουργία προβλέψεων για τη φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών, τα κέρδη ανά μετοχή, της τρέχουσας χρήσης, διαμορφώνονται στα €0,24.


Ο κύκλος κύριων εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα €81,5 εκ. το 2013, έναντι €33 εκ. το 2012, ενώ τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα €79,9εκ., έναντι €32,4 εκ. Σημειώνεται ότι, στο 2012, συμπεριλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους €2 εκ.


Από τα ανωτέρω έσοδα του Ομίλου, έσοδα που πραγματοποιήθηκαν το β’ τρίμηνο συνολικού ύψους €42,4 εκ. από τις κύριες δραστηριότητές του αφορούν εταιρικές πράξεις που μπορούν, λόγω του μεγέθους τους, να θεωρηθούν ως μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα (Ανακεφαλαιοποίηση συστημικών τραπεζών, δημόσια προσφορά CCHBC). Εξαιρουμένων των εσόδων αυτών, ο κύκλος κύριων εργασιών του Ομίλου διαμορφώνεται σε €39,1 εκ., αυξημένος κατά 18,5\%, και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώνονται σε €16,6 εκ., αυξημένα κατά 67,7\% σε σχέση με το 2012.


Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε επίσης από τη διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των παραστατικών τίτλων (warrants), ενός νέου χρηματοοικονομικού προϊόντος που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το β’ τρίμηνο του 2013. Από την εισαγωγή τους, έως το τέλος του έτους, πραγματοποιήθηκε σε warrants το 11,3\% της αξίας και το 20,9\% του όγκου συναλλαγών της αγοράς αξιών. Τέλος, το 2013, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε από την αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και των τιμών στην αγορά αξιών.


Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 89\% το 2013, σε σχέση με το 2012 (€51,9 δις έναντι €27,5δις), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €86,6 εκ. έναντι €51,9εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 67\%. Η ρευστότητα της αγοράς βελτιώθηκε το 2013, με τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να αυξάνεται κατά 8,4\% και να ανέρχεται σε 53,6 εκ. μετοχές, έναντι 49,5 εκ. μετοχών το 2012. Στην αγορά παραγώγων, ενώ ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 35\% (41,6 χιλ. έναντι 64,4 χιλ.), τα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν μικρή μείωση 2,9\% λόγω της αύξησης των τιμών των υποκείμενων τίτλων στην αγορά αξιών.


Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε μείωση 6,3\%, στα €19,4 εκ., από €20,7 εκ. το 2012. Η μείωση του 2013 επιτεύχθηκε παρά τη μη επαναλαμβανόμενη χρέωση ύψους €0,6 εκ. που αφορά στο σχηματισμό προβλέψεων για επισφάλειες και λοιπούς κινδύνους. Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου σημείωσε σημαντική μείωση 10,9\% το 2013 και διαμορφώθηκε στα €17,1 εκ. έναντι €19,2 εκ. το 2012.


Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το 2013, διαμορφώθηκαν στα €63,1 εκ. έναντι €15,1 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.


Οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις της ΕΧΑΕ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.helex.gr/).

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!