Ευρωπαϊκό…πράσινο φως για τη Eurobank

29.04.2014

Εγκρίθηκε από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Eurobank καθώς αποφάνθηκε ότι είναι συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το σχέδιο που εγκρίθηκε θα επιτρέψει στην τράπεζα να καταστεί βιώσιμη σε μακροπρόθεσμη βάση χωρίς αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού.


Τονίζεται δε από την Επιτροπή ότι η Ελλάδα δεσμεύτηκε να λάβει σειρά μέτρων τόσο για την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της Eurobank όσο και για την πιστωτική πολιτική του ομίλου.


Η Επιτροπή ενέκρινε βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις την ενίσχυση αναδιάρθρωσης που χορηγήθηκε από την Ελλάδα στην Eurobank, όπως τις ανακεφαλαιοποιήσεις από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) που έγιναν το 2012 και το 2013, καθώς και τη στήριξη του ΕΤΧΣ όσον αφορά τη συνεχόμενη ανακεφαλαιοποίηση. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης την αγορά της Νέας Proton Bank και του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου από τη Eurobank, η ενσωμάτωση των οποίων στη Eurobank θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα του ομίλου, χωρίς αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού, αναφέρει η Επιτροπή.


Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι όσον αφορά την αύξηση του τρέχοντος κεφαλαίου της Eurobank, το οποίο στηρίζεται από το ΕΤΧΣ, η τιμή εγγραφής των νέων μετοχών καθορίστηκε με βάση τις δύο ανεξάρτητες εκτιμήσεις της εύλογης αξίας της τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η υπερβολικά μεγάλη μείωση των συμμετοχών του ΕΤΧΣ, το οποίο κατέχει περισσότερο από το 90\% της Eurobank από την ανακεφαλαιοποίηση του 2013. Σε περίπτωση που το ΕΤΧΣ πρέπει να καταβάλει σημαντικά κεφάλαια στο πλαίσιο της τρέχουσας ανακεφαλαιοποίησης, η Ελλάδα δεσμεύθηκε να μειώσει ακόμη περισσότερο τις διεθνείς δραστηριότητες της τράπεζας. Η δέσμευση αυτή έδωσε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να εκδόσει απόφαση πριν οριστικοποιηθεί η αύξηση του κεφαλαίου.


Κατά την αξιολόγησή της, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι δυσκολίες της Eurobank δεν οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στην ανάληψη υπέρμετρου κινδύνου, αλλά στην κρίση του δημόσιου χρέους και στη παρατεταμένη και βαθιά ύφεση που άρχισε το 2008. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συμφώνησε η μείωση των δραστηριοτήτων να είναι λιγότερο σημαντική απ’ ό, τι για άλλες υποθέσεις αναδιάρθρωσης που είχε εγκρίνει στο παρελθόν, κυρίως στην εγχώρια αγορά, στην οποία η Επιτροπή δέχθηκε να μην μειώσει η τράπεζα τον ισολογισμό της κατά την περίοδο αναδιάρθρωσης.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!