Ελληνική Ένωση Τραπεζών – Τειρεσίας: Οι ESG επιδόσεις θα ξεκλειδώσουν μελλοντικές χρηματοδοτήσεις

13.02.2024

H Ελληνική Ένωση Τραπεζών σε συνεργασία με την Τειρεσίας, δημιουργεί μία βάση δεδομένων για τις ESG επιδόσεις των επιχειρήσεων για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων – μελών της.

Στόχος της είναι να μπει σε μετρήσιμη βάση η διαδικασία ενσωμάτωσης ESG κριτηρίων (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) από τις επιχειρήσεις, που είναι πελάτες των τραπεζών, κάτι βέβαια που θα ξεκλειδώσει μελλοντικές πράσινες χρηματοδοτήσεις.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σε συνεργασία  με τα μέλη της έχει αποστείλει κοινά διατραπεζικά       ΕSG  ερωτηματολόγια σε 600 εταιρείες. Από αυτές ζητείται να απαντηθούν 20 ερωτήσεις που αφορούν στο αποτύπωμα της κάθε μίας στο περιβάλλον (κατανάλωση ενέργεια, εκπομπές αερίων κ.ά) βάσει και όσων προβλέπει ο περιβαλλοντικός νόμος αλλά και να τεκμηριώσουν τις απαντήσεις τους. Στη επόμενη φάση (εντός του 2024) θα ενεργοποιηθεί μηχανισμός αξιολόγησης των δεδομένων ώστε τα ΕSG κριτήρια να αξιοποιηθούν με δείκτες στις διαδικασίες πράσινων χρηματοδοτήσεων. Επισημαίνεται ότι η όλη διαδικασία θα είναι δεν είναι στατική με τις απαντήσεις των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην όλη προσπάθεια να επικαιροποιούνται.

Να σημειωθεί ότι τα κοινά διατραπεζικά ESG ερωτηματολόγια που υιοθετούν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές, έχουν αναπτυχθεί στη διατραπεζική πλατφόρμα “ESGr”, έχουν, ενδεικτικά τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

-Τυποποίηση και περιορισμός του όγκου πληροφοριών που ζητείται από τις επιχειρήσεις.

-Αυτοματοποιημένη λύση που επιταχύνει τη διαδικασία καταγραφής και εξασφαλίζει την ορθή συμπλήρωση και ασφαλή τήρηση των δεδομένων.

-Ενιαίο ερωτηματολόγιο για επιχειρήσεις ίδιου μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας.

-Εναρμόνιση των ζητούμενων δεδομένων με τα οριζόμενα, μεταξύ άλλων, στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSDR).

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EAT/EBA) ξεκίνησε στο τέλος του προηγούμενου μήνα έρευνα ώστε να λάβει στοιχεία από τα πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με τις μεθοδολογίες ταξινόμησης της έκθεσης τους σε περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς κινδύνους και κινδύνους διακυβέρνησης (ESG), καθώς και σχετικά με την προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα δεδομένων ESG. Η προθεσμία απάντησης στην έρευνα του κλάδου είναι η 29η Μαρτίου.

Στις 18 Απριλίου 2024 εξάλλου ολοκληρώνεται η  δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε στα μέσα Ιανουαρίου η ΕΒΑ σχετικά με τα σχέδια κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση των κινδύνων ESG.

Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών ορίζει απαιτήσεις για τα ιδρύματα για τον εντοπισμό, τη μέτρηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των κινδύνων ESG, μεταξύ άλλων μέσω σχεδίων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της ΕΕ.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!