Εγκρίθηκε η ΑΜΚ της ΝΕΛ

27.06.2014

Το πράσινο φως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μέχρι του ποσού των 19.159.470 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, έδωσαν οι μέτοχοι της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου, κατά την β΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2014.

Ειδικότερα, θα εκδοθούν μέχρι 63.864.900 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της εταιρείας με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 4 παλιές με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ. Η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν. Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει 15 ημέρες.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της αύξησης, μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και τυχόν διάθεσης αδιάθετων μετοχών από το Δ.Σ. της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13 α του κ.ν. 2190/1920 τροποποιουμένου αναλόγως του άρθρου 5 του καταστατικού.

 

Επιπλέον, χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας προκειμένου να διαθέσει τις (τυχόν) αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν από τη μη άσκηση αριθμού δικαιωμάτων προτίμησης, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας, στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεγγραφής ή / και σε τρίτους επενδυτές, άλλως η αύξηση θα ισχύει μέχρι του ποσού της κάλυψης, βάση του άρθρου 13α’ του κ.ν.2190/20.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!