Διαγωνισμός για τα στερεά απόβλητα πλοίων από τον ΟΛΠ

14.07.2014

Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης για το έργο παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων πλοίων που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του ΟΛΠ, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει μέσω μελέτης- κατασκευής- χρηματοδότησης- λειτουργίας- συντήρησης και εκμετάλλευσης του έργου από σταθερή εγκατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων από ιδιώτη επενδυτή μέσω Σύμβασης Παραχώρησης, βάσει οικονομικού μοντέλου που θα συνταχθεί από διεθνή εταιρία οικονομοτεχνικών μελετών.


Η δημοσίευση της προκήρυξης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναμένεται να γίνει στο τέλος Ιουλίου ενώ η υπογραφή Συμβάσεως Παραχώρησης το Μάρτιο 2015.


Με το έργο αυτό, όπως έγινε και με τα υγρά απόβλητα πλοίων, καθώς και με τις αλλαγές των κανονισμών και τιμολογίων που έχει εγκρίνει το Δ.Σ., ο ΟΛΠ Α.Ε. καθίσταται εκ των πλέον σύγχρονων λιμένων της Ευρώπης σε θέματα λιμενικών υπηρεσιών και περιβαλλοντολογικών διευκολύνσεων και υποδομών. Όπως είναι γνωστό ο ΟΛΠ Α.Ε. εφαρμόζει πλέον το σύνολο των κοινοτικών κανονισμών και της εθνικής νομοθεσίας για περιβαλλοντικά θέματα, για αυτό και του απονεμήθηκε εκ νέου από την ESPO με πιστοποίηση Lloyd’s ο τίτλος του ECOPORT (οικολογικού λιμανιού).

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!