Αυξημένες ζημιές για την ΑΝΕΚ το πρώτο 6μηνο του 2014

31.08.2014

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το α’ εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 21,2 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 19,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013.

Η διαφορά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο οφείλεται, κυρίως, στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της τρέχουσας περιόδου από την απομείωση της λογιστικής αξίας πλοίου θυγατρικής. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 18,6 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 18,5 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.


Μικτά Αποτελέσματα


Μικρή βελτίωση παρουσίασαν τα ενοποιημένα μικτά κέρδη τα οποία για το α’ εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε ευρώ 1,6 εκατ. έναντι ευρώ 1,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013, ενώ τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ 0,8 εκατ. έναντι ευρώ 0,4 εκατ. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου μειώθηκε σε ευρώ 67,6 εκατ. από ευρώ 72,3 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ σε επίπεδο Εταιρείας μειώθηκε σε ευρώ 60,5 εκατ. από ευρώ 63,9 εκατ.


Κύκλος Εργασιών


Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο α’ εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκε σε ευρώ 69,2 εκατ. έναντι ευρώ 73,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 61,3 εκατ. έναντι ευρώ 64,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013.


EBITDA


Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 6,6 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 5,6 εκατ., ενώ το EBITDA της Μητρικής παρέμεινε σταθερό σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο και ανήλθε σε ζημιές ευρώ 5,0 εκατ.


Η Διοίκηση του Ομίλου, στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου, έχει προχωρήσει σε ναυλώσεις πλοίων σε εταιρείες του εξωτερικού με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των αποτελεσμάτων του β’ εξαμήνου. Σημειώνεται, επίσης, ότι την 1η Αυγούστου 2014 ολοκληρώθηκε η πώληση των πλοίων «ΣΟΦΟ-ΚΛΗΣ Β.» και «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ» έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ 21 εκατ. Κατά το ποσό αυτό θα μειωθεί ο μα-κροπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας, ενώ εκτιμάται ότι στο επόμενο διάστημα θα επιτευχθεί τελική συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες σχετικά με την αναδιάρθρωση των μακροπρόθεσμων δανείων.


Τα παραπάνω γεγονότα, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2014 και την αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά τη χρήση 2014. Στρατηγικοί στόχοι της Διοίκησης του Ομίλου παραμένουν η εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων και η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων».

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!