Ασφάλεια στη θάλασσα: προς έγκριση οι νέοι κανόνες

08.04.2024

Μεταξύ των νέων μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας στην θάλασσα περιλαμβάνονται αυστηρότεροι κανόνες για τη ρύπανση, ταχύτερες έρευνες για ατυχήματα και μεγαλύτερης κλίμακας επιθεωρήσεις.

Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει τη δέσμη μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα που συμφωνήθηκε ανεπίσημα με το Συμβούλιο τον Φεβρουάριο, η οποία αποτελείται από τέσσερις βασικούς πυλώνες και αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των ναυτιλιακών κανόνων της ΕΕ για την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης.

Οι ευρωβουλευτές κατόρθωσαν να επεκτείνουν την υφιστάμενη απαγόρευση απόρριψης πετρελαιοκηλίδων προκειμένου να απαγορευθεί και η απόρριψη λυμάτων, απορριμμάτων και καταλοίπων από πλυντρίδες. Παράλληλα, εξασφάλισαν την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διερεύνηση των θαλάσσιων ατυχημάτων, ώστε να αντλώνται καλύτερα διδάγματα από αυτά και να προλαμβάνονται στο μέλλον, ενώ επικαιροποίησαν και τους κανόνες που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη σημαίας και τα κράτη λιμένα ελέγχουν αν τα πλοία είναι αξιόπλοα. Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των πλοίων και οι κοινωνικές συνθήκες του πληρώματος θα αποτελέσουν επίσης μέρος αυτών των επιθεωρήσεων ασφαλείας.

Ψηφοφορία: Τετάρτη 10 Απριλίου

Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, πρώτη ανάγνωση

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!