Αποφάσεις τακτικής γενικής Συνέλευσης Ομίλου Attica

27.06.2014

Η Attica AE Συμμετοχών (εφεξής η Εταιρία) ανακοινώνει ότι την 26η Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 171.373.286 Μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,42\% επί του συνόλου 191.660.320 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1. Ενέκρινε την αναμόρφωση (αναδιατύπωση) των κονδυλίων της εταιρικής χρήσης 2012 που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2013 συνεπεία της εφαρμογής του τροποποιημένου Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζόμενους». Ενέκρινε επίσης τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2013, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2013 λόγω ζημιών χρήσης.


Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.373.286, ήτοι ποσοστό 89,42\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.373.286 (89,42\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.


2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.


Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.373.286, ήτοι ποσοστό 89,42\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.373.286 (89,42\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.


3. Ανέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2014 στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56 και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.ΣΟΕΛ 127.


Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.373.286, ήτοι ποσοστό 89,42\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.373.286 (89,42\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.


4. Επανεξέλεξε το προϋπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο με μέλη τους κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα, Μιχάλη Σακέλλη, Σπυρίδωνα Πασχάλη, Ευθύμιο Μπουλούτα, Αρετή Σουβατζόγλου, Μάρκο Φόρο και Αλέξανδρο Εδιπίδη, εκ των οποίων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη είναι οι κ.κ. Μάρκος Φόρος και Αλέξανδρος Εδιπίδης.


Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.373.286, ήτοι ποσοστό 89,42\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.373.286 (89,42\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.


5. Εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, τους κ.κ. Αλέξανδρο Εδιπίδη, Μάρκο Φόρο και κυρία Αρετή Σουβατζόγλου.


Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.373.286, ήτοι ποσοστό 89,42\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.373.286 (89,42\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.


6. Ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση ότι δεν υφίστανται συμβάσεις και αμοιβές σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.


7. Εγκρίθηκε ο συμψηφισμός μέρους του ειδικού αποθεματικού της Εταιρίας για απόσβεση ζημιών εις νέον, ύψους Ευρώ 21.249.777,43, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Κατόπιν τούτου, το εναπομείναν ειδικό αποθεματικό της Εταιρίας το οποίο σχηματίσθηκε με την από 2 Νοεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ανέρχεται σε Ευρώ 20.428.450,08.


Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.373.286, ήτοι ποσοστό 89,42\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.373.286 (89,42\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!