ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟοa1ΙΑΣ

03.09.2014

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 2/9/2014


Η Attica A.E. Συμμετοχών (εφεξής η Εταιρία) ανακοινώνει ότι την 2α Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 171.335.620 Μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,40\% επί του συνολικού 191.660.320 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1. Ενέκρινε ομόφωνα την ανάκληση των αποφάσεων της από 28/7/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας για:


Θέμα 1ο – Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μέχρι ποσού Ευρώ 50 εκατομμυρίων με ομολογίες μετατρέψιμες σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με ιδιωτική τοποθέτηση.


Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 για την περαιτέρω διαπραγμάτευση και εξειδίκευση των όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) της διάρκειας του δανείου, β) του ποσού του δανείου, γ) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές δ) του χρόνου και της μεθόδου άσκησης του δικαιώματος μετατροπής και ε) όλων των λοιπών απαιτούμενων όρων ώστε να υλοποιηθεί η έκδοση και τυχόν μετατροπή τους σε νέες μετοχές της Εταιρίας καθώς και η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.


Θέμα 2ο – Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην έκδοση του ως άνω Ομολογιακού Δανείου μετατρέψιμου σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.


Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.335.620 ήτοι ποσοστό 89,40\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.335.620 (89,40\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά / Αποχή 0.


2. Αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, πενταετούς διάρκειας, μέχρι ποσού Ευρώ 50 εκατομμυρίων με ομολογίες μετατρέψιμες σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με ιδιωτική τοποθέτηση και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 10 του κ.ν.2190/1920.


Συνολικά θα εκδοθούν έως 50 μετατρέψιμες ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης Ευρώ 1.000.000 ανά ομολογία, οι οποίες δεν θα εισαχθούν σε οργανωμένη αγορά προς διαπραγμάτευση.


Η τιμή μετατροπής η οποία θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα κυμαίνεται μεταξύ Ευρώ 1,0450 και Ευρώ 0,5775 ανά μετοχή και θα είναι συνδεδεμένη με τον δείκτη «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)», των τελευταίων οκτώ τριμήνων του Ομίλου ATTICA.


Η τιμή μετατροπής μπορεί να υπόκειται σε περαιτέρω αναπροσαρμογή σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων τα οποία άλλως θα απομείωναν την αξία του δικαιώματος μετατροπής και τα οποία θα οριστούν στο πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή μετατροπής δεν θα είναι κατώτερη από την ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά το χρόνο της μετατροπής.


Ανάλογα με την τιμή μετατροπής και βάσει του αριθμού των εκδοθεισών μετοχών, οι ομολογιούχοι θα δύνανται να αποκτήσουν από 19,98\% έως 31,12\% του νέου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως αυτό θα προκύψει με την έκδοση των νέων μετοχών σε συνέχεια της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής.


Οι ομολογιούχοι δανειστές θα δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα μετατροπής από την 1η Δεκεμβρίου 2015 έως τις 5.00 μ.μ. (ώρα Αθηνών) της 15ης Εργάσιμης Ημέρας πριν από την τελική ημερομηνία αποπληρωμής (ήτοι ημερομηνία που θα αντιστοιχεί στην πέμπτη επέτειο της ημερομηνίας έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών).


Η Eurobank Ergasias A.E. θα οριστεί ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων Δανειστών αναφορικά με το Μετατρέψιμο Ομολογιακό.


Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.335.620 ήτοι ποσοστό 89,40\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.335.620 (89,40\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά / Αποχή 0.


3. Ενέκρινε ομόφωνα σύμφωνα και με το άρθρο 23α παρ. 2 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 τη σύναψη συμβάσεων παροχής εγγύησης υπέρ των 100\% θυγατρικών της αναφορικά με την εκπλήρωση υποχρεώσεων αυτών οι οποίες απορρέουν από την συμφωνία αναχρηματοδότησης του τραπεζικού τους δανεισμού, καθώς και την υπογραφή άλλων συμβάσεων που προκύπτουν στα ίδια πλαίσια.


Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.335.620 ήτοι ποσοστό 89,40\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.335.620 (89,40\% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά / Αποχή 0.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!