Από 7 έως 9 Απριλίου η διάθεση μετοχών από την Πειραιώς

04.04.2014

Ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα 7 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 9 Απριλίου η δημόσια προσφορά για τη διάθεση μέρους των νέων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα.

Η διάθεση αποτελεί τμήμα της αύξησης κεφαλαίου ύψους 1,75 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η διάθεση μετοχών προς ξένους επενδυτές.


Η ανακοίνωση της Πειραιώς


Η από 28.03.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας (η απόφαση της οποίας εγκρίθηκε με την από 28.03.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας), αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων ύψους έως ¤ 1,75 δισ. με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 308.823.529,20, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») και με τιμή διάθεσης ¤ 1,70 για κάθε μία Νέα Μετοχή (η «Τιμή διάθεσης»).


Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο κοινό στην Ελλάδα (η «δημόσια Προσφορά») και μέσω διάθεσης, η οποία δε συνιστά δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις της οικείας εφαρμοζόμενης νομοθεσίας, σε θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) (η «διεθνής Προσφορά»).


Ο αριθμός των Νέων Μετοχών έχει κατά αρχήν επιμερισθεί μεταξύ της δημόσιας Προσφοράς και της διεθνούς Προσφοράς ως ακολούθως: α) ποσοστό 10\% των Νέων Μετοχών, ήτοι 102.941.176 μετοχές, θα διατεθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, και β) ποσοστό κατ’ ελάχιστον 90\% των Νέων Μετοχών, ήτοι κατ’ ελάχιστον 926.470.588 μετοχές, θα διατεθεί μέσω της διεθνούς Προσφοράς. Σε περίπτωση ωστόσο μερικής κάλυψης της δημόσιας Προσφοράς, η Τράπεζα θα μεταφέρει τις υπολειπόμενες Νέες Μετοχές προς κάλυψη από τους επενδυτές της διεθνούς Προσφοράς.


Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και θα διαρκέσει από την Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014 μέχρι και την Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014.


Η Τιμή διάθεσης για κάθε μία Νέα Μετοχή ορίσθηκε από την από 28.03.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας σε 1,70.


Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές (επενδυτές στο εξωτερικό μέσω της διεθνούς Προσφοράς και επενδυτές στην Ελλάδα μέσω της δημόσιας Προσφοράς), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!