ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – Εοa1ΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤοa1ΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟοa1ΑΣ

15.04.2014

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου η Attica Α.Ε. Συμμετοχών ενημερώνει τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό

ότι προσπαθεί αυτήν την περίοδο να εκμεταλλευτεί την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της (δάνεια Ομίλου Ευρώ 290 εκατ./αξίες πλοίων Ευρώ 628 εκατ.) προκειμένου να επιτύχει την μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του δανεισμού της και την προσέλκυση στρατηγικών συμμάχων, ώστε να χρηματοδοτήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και να ενδυναμώσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις διαδικασίες της συνολικής αναδιάρθρωσης του ακτοπλοϊκού κλάδου που βρίσκονται σε εξέλιξη με πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς.


Στα πλαίσια αυτά η Εταιρία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις/διαπραγματεύσεις με έναν μεγάλο αριθμό τραπεζών καθώς και με την Fortress Credit Corp. Οι εν λόγω συζητήσεις αφενός δεν έχουν καταλήξει αφετέρου οποιαδήποτε τυχόν συμφωνία τελεί υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των δανειστριών τραπεζών του Ομίλου της Attica Α.Ε. Συμμετοχών. Στις εν λόγω συζητήσεις εξετάζεται μεταξύ άλλων προτεινόμενων εταιρικών πράξεων και η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, το ύψος του οποίου και ο χρονικός ορίζοντας έκδοσης αυτού και γενικότερα ο χρόνος ολοκλήρωσης οποιασδήποτε τυχόν συμφωνίας δεν δύνανται ακόμα να προσδιορισθούν.


Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών θα προβεί σε σχετικές Ανακοινώσεις, εφόσον συντρέξει περίπτωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!