Το ΕΚ ενισχύει την παραγωγή τεχνολογίας «Net-Zero» στην Ευρώπη

26.04.2024

Στόχος να προετοιμαστεί η εσωτερική αγορά της ΕΕ για την απαλλαγή της βιομηχανίας από τις εκπομπές άνθρακα

·   Νομοθεσία για την κατασκευή κρίσιμων τεχνολογιών για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια

·   Ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης και δημιουργία «βιομηχανικών κοιλάδων» μηδενικών καθαρών εκπομπών

·   Νέα κριτήρια για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και των δημοπρασιών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Το ΕΚ ενέκρινε την νομοθεσία για τη βιομηχανία «Net-Zero» με σκοπό την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής τεχνολογιών που απαιτούνται για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα.

Η νομοθετική πράξη για τη βιομηχανία των καθαρών εκπομπών, που είχε ήδη συμφωνηθεί επί της αρχής με το Συμβούλιο, θέτει ως στόχο η Ευρώπη να παράγει έως το 2030 το 40% των προϊόντων «καθαρής» τεχνολογίας που χρησιμοποιεί για τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα (π.χ. φωτοβολταϊκά και αντλίες θερμότητας), αλλά και να καλύψει το 15% της παγκόσμιας ζήτησης (βάσει αγοραίας αξίας) για τις τεχνολογίες αυτές.

Οι τεχνολογίες που θα υποστηριχθούν περιλαμβάνουν τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της πυρηνικής ενέργειας, της απαλλαγής της βιομηχανίας από τις εκπομπές άνθρακα, του ηλεκτρικού δικτύου, των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας και της βιοτεχνολογίας. Η νομοθεσία θα απλουστεύσει τη διαδικασία αδειοδότησης, καθορίζοντας ανώτατα χρονοδιαγράμματα για τα έργα που πρόκειται να εγκριθούν, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής και τα προϊόντα τους.

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία «βιομηχανικών κοιλάδων» για την επίτευξη του στόχου των μηδενικών καθαρών εκπομπών, επιταχύνοντας τη διαδικασία αδειοδότησης με την ανάθεση τμημάτων της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων για περιβαλλοντικές εκτιμήσεις στα κράτη μέλη.

Κριτήρια βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας

Τα εθνικά καθεστώτα στήριξης που αποσκοπούν στην ταχύτερη μετάβαση των νοικοκυριών και των καταναλωτών σε τεχνολογίες όπως οι ηλιακοί συλλέκτες και οι αντλίες θερμότητας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας. Οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και οι δημοπρασίες για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει επίσης να πληρούν τα εν λόγω κριτήρια, αν και υπό όρους που θα καθοριστούν από την Επιτροπή, και για τουλάχιστον το 30% της ποσότητας ενέργειας που δημοπρατείται ετησίως στο κράτος μέλος ή, εναλλακτικά, για μέγιστη ποσότητα έξι Gigawatt που δημοπρατείται ετησίως ανά χώρα.

Η νομοθεσία θα ενθαρρύνει τη χρηματοδότηση από τα έσοδα του εθνικού συστήματος εμπορίας εκπομπών και για τα περισσότερα στρατηγικά έργα μέσω της Πλατφόρμας Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP), και αποτελεί ένα βήμα προς ένα ταμείο ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

Δηλώσεις

«Η ψηφοφορία αυτή αποτελεί μία καλή είδηση για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και δίνει τον τόνο για την επόμενη νομοθετική περίοδο. Για να επιτύχουμε όλες τις οικονομικές, κλιματικές και ενεργειακές φιλοδοξίες μας, χρειαζόμαστε τη βιομηχανία στην Ευρώπη. Η πράξη αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για να ετοιμαστεί η αγορά μας στην κατεύθυνση αυτή», δήλωσε ο εισηγητής Christian Ehler (ΕΛΚ, Γερμανία).

Επόμενα βήματα

Η νομοθεσία εγκρίθηκε με 361 ψήφους υπέρ, 121 ψήφους κατά και 45 αποχές και θα πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο.

Σχετικές πληροφορίες

Απαιτείται σημαντική ποσότητα τεχνολογίας καθαρής ενέργειας για τη στήριξη της επίτευξης των κλιματικών στόχων της Ευρώπης για το 2030 και το 2050. Η Ευρώπη εισάγει σε μεγάλο βαθμό αυτά τα τεχνολογικά προϊόντα και πολλές τρίτες χώρες έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για την επέκταση της παραγωγικής τους ικανότητας στον τομέα της καθαρής ενέργειας.

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Η νέα νομοθεσία ευθυγραμμίζεται με σειρά προτάσεων της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η νομοθετική πράξη αντικατοπτρίζει την πρόταση 3 (μέτρα 1, 3, 5, 6), την πρόταση 11 (μέτρο 1), την πρόταση 12 (μέτρο 5), την πρόταση 17 (μέτρο 1) και την πρόταση 18 (μέτρο 2), οι οποίες αποσκοπούν συλλογικά στην προώθηση ενός βιώσιμου, ανθεκτικού και ανεξάρτητου ενεργειακού πλαισίου εντός της ΕΕ.

Σύνδεσμοι
 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 Το κείμενο που εγκρίθηκε (25.04.2024)
 Μαγνητοσκοπημένη συζήτηση στην ολομέλεια (25.04.2024)
 Φάκελος διαδικασίας
 Ενημέρωση της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ: «Net-zero industry act» (06.03.2024, στα αγγλικά)
 Νομοθετική αμαξοστοιχία
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!