Σε έκτακτη Γ.Σ. ο Όμιλος Attica

06.08.2014

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 4ης Αυγούστου 2014, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25η Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στην έδρα της Εταιρίας, Λεωφ. Συγγρού αρ. 123-125 και Τορβά αρ. 3 στην Αθήνα, στον 1ο όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου μόνου θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: Έγκριση, και χορήγηση αδείας για τη σύναψη, συμβάσεων συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων με πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.


Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.


Τυχόν Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!