Πέμπτη, Μαϊος 26, 2022
19/01/2022

BLUE AIGAION-Νέο πλαίσιο υποχρεωτικής Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής & Τουριστικών Ημερόπλοιων

Το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει ήδη θέσει σε δημόσια διαβούλευση το νέο εκσυγχρονισμένο θεσμικό πλαίσιο για την υποχρεωτική Ασφάλιση Πλοίων (Σκαφών) Αναψυχής & Τουριστικών Ημερόπλοιων.

Μετά την πολύμηνη προπαρασκευαστική διαδικασία και με την συμμετοχή εξειδικευμένου στελέχους της BLUE AIGAION σε αυτήν, τα νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο θα πλαισιώνεται από ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και θα περιλαμβάνει συνοπτικά:

Την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες ή θάνατο, υλικές ζημιές και πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία συνιστά ναυτικό ατύχημα κατά την εκτέλεση πλόων, τον ελλιμενισμό και την αγκυροβολία των σκαφών, ως εξής:

Α1. Πλοία Αναψυχής (ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 300gt)

- Αστική ευθύνη για θάνατο ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων, 150.000 ευρώ, ανά πρόσωπο και 700.000 ευρώ, ανά συμβάν.
- Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων, 150.000 ευρώ, ανά συμβάν.
- Αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης, 150.000 ευρώ, ανά συμβάν.

Α2. Πλοία Αναψυχής (ολικής χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 300gt)

- Υποχρεωτική ασφάλιση σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 6/20212 περί «Ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ασφάλιση πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις»

Β2. Τουριστικά Ημερόπλοια (ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 300gt)

- Αστική ευθύνη για θάνατο ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων, 150.000 ευρώ, ανά πρόσωπο και 1.500.000 ευρώ, ανά συμβάν.
- Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων, 150.000 ευρώ, ανά συμβάν.
- Αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης, 150.000 ευρώ, ανά συμβάν.

Β2. Τουριστικά Ημερόπλοια (ολικής χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 300gt

- Υποχρεωτική ασφάλιση σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 6/20212 περί «Ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ασφάλιση πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις).

Β3. Τουριστικά Ημερόπλοια άνω των 12 επιβατών τα οποία εκτελούν διεθνή μεταφορά (π.χ περιηγήσεις στα τουρκικά παράλια) ή εντάσσονται στην «Κατηγορία Α» ή στην «Κατηγορία Β» και εκτελούν ενδομεταφορές

- Υποχρεωτική ασφάλιση σύμφωνα με το καθεστώς ευθύνης, ασφάλισης και αποζημιώσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 392/2009του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το νέο διευρυμένο νομοθετικό πλαίσιο απαιτεί την ύπαρξη φερέγγυων Ασφαλιστικών Οργανισμών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα παροχής μεγάλων ασφαλιστικών ορίων - αρκετών εκατομμυρίων ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις - σε ένα πιο διευρυμένο πλαίσιο εφαρμογής τους.

Φυσικά σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος και υπαιτιότητας του ασφαλισμένου πλοιοκτήτη, αυτός μπορεί να καταστεί - κατόπιν δικαστικής απόφασης – νομικά υπεύθυνος να αποζημιώσει τα παθόντα μέρη για πολύ μεγαλύτερα ποσά και άνω αυτών που ορίζονται στο νέο πλαίσιο νόμου.

Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτη η σημαντική αύξηση των απαιτήσεων (claims) αστικής ευθύνης σκαφών/τουριστικών ημερόπλοιων στην Ελλάδα, καθώς μόνο την διετία 2019/20 αποτελούν το 15,50% των ζημιών που δηλώθηκαν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΑΕΕ.

Η Blue Aigaion Insurance Solutions με εμπειρία δεκαετιών στην ναυτασφαλίσεις και εταιρική παρουσία στον πυρήνα της αγοράς Lloyd’s του Λονδίνου, ασφαλίζει εκατοντάδες πλοιοκτήτες Σκαφών Αναψυχής/Τουριστικών Ημερόπλοιων με μεμονωμένα ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης Πλοιοκτήτη (Protection & Indemnity Risks Policies) με όρια ασφάλισης μέχρι 500 εκ. Δολ. ΗΠΑ και ανταγωνιστικά ασφάλιστρα. Επιπλέον, προβαίνει στην έκδοση σχετικών Βεβαιώσεων Ασφάλισης στην Ελληνική & Αγγλική γλώσσα, οι οποίες γίνονται αυτόματα αποδεκτές από τις τοπικές λιμενικές αρχές.

Τα ασφαλιστήρια αυτά απευθύνονται σε ιδιοκτήτες σκαφών, οι οποίοι:

- Επιθυμούν μία μεγαλύτερη οικονομική εξασφάλιση σε περίπτωση προκλήσεως ναυτικού ατυχήματος με υπαιτιότητά τους,
- Υποχρεούνται μέσα από τις συμβάσεις ναύλωσης να έχουν υψηλά ασφαλιζόμενα όρια αστικής ευθύνης,
- Αντιλαμβάνονται ότι η εκταμίευση υπέρογκων χρηματικών ποσών προς ικανοποίηση των παθόντων μερών, μπορεί να σημαίνει την ολοκληρωτική καταστροφή της εταιρικής και προσωπικής τους περιουσίας.

Το Τμήμα Marine της Blue Aigaion Insurance Solutions παραμένει πάντα δίπλα σας με αξιόπιστες λύσεις.

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας