Δημιουργία ενός ESG πλαισίου για τη ναυτιλία

28.04.2024

Τα ESG κριτήρια μπορούν να βελτιώσουν την επιχειρηματική απόδοση καθώς και την πρόσβαση σε κεφάλαια για την απανθρακοποίηση, αναφέρει ο Ηλίας Καρυαμπάς, Αντιπρόεδρος για την Επιχειρηματική Ανάπτυξη του ABS στην Ελλάδα

Άρθρο του Ηλία Καρυαμπά, Αντιπροέδρου για την Επιχειρηματική Ανάπτυξη του ABS στην Ελλάδα

Η εκπόνηση εκθέσεων για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG) κρίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη και επισημοποιείται πλέον για τον θαλάσσιο και υπεράκτιο τομέα. Η ενσωμάτωση, παρακολούθηση και επικοινωνία των εταιρικών ESG επιδόσεων θα πρέπει να βασίζεται σε μια εμπεριστατωμένη μελέτη κατανόησης των σημαντικών ESG πτυχών της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η άποψη των βασικών ενδιαφερομένων μερών, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης . Ανάμεσα στα βασικά πλεονεκτήματα ενσωμάτωσης των ESG κριτηρίων στην επιχειρηματική δραστηριότητα συγκαταλέγονται : η βελτιωμένη επιχειρηματική απόδοση, η εξοικονόμηση κόστους μακροπρόθεσμα, η αφοσίωση πελατών, η καινοτομία, οι πωλήσεις και βελτιωμένη εταιρική εικόνα, η μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου, οι σχέσεις με τους προμηθευτές και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών. Η οικονομική απόδοση της εταιρείας δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται χωριστά από την επίδραση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και την κοινωνία. Αναγνωρίζεται πλέον ευρέως ότι οι εταιρείες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Καθίσταται πράγματι σαφές, βάσει των δεδομένων, ότι οι εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη τείνουν να έχουν καλύτερη οικονομική απόδοση μακροπρόθεσμα. Λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές αποδόσεις των ενεργειών τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν έναν επιτυχημένο κύκλο βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργώντας οικονομική αξία, ενώ παράλληλα συμβάλλουν βάλλουν σε έναν καλύτερο κόσμο για όλους..

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ESG ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Ηλίας Καρυαμπάς, Αντιπροέδρου για την Επιχειρηματική Ανάπτυξη του ABS στην Ελλάδα

Η εναρμόνιση με τα κριτήρια ESG, τα οποία αναδείχθηκαν πρόσφατα, μέσω της πίεσης που ασκήθηκε από την αγορά και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αποτελεί πλέον θεσμική απαίτηση για πολλές επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες. Οι επιχειρήσεις που είναι υπό το πρίσμα των σχετικών κανονισμών οφείλουν να αξιολογούν και να κοινοποιούν πληροφορίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων ESG, που βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχό τους, αλλά εντοπίζονται και εκτός αυτού, στην αλυσίδα αξίας και στα διάφορα στάδια κύκλου ζωής των δραστηριοτήτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι μεθοδολογίες για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής (LCA) εξελίσσονται σε ένα σημαντικό εργαλείο για την εις βάθος κατανόηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Επιπλέον, ρυθμίσεις για τη δέουσα επιμέλεια εφοδιαστικών αλυσίδων και τα πλαίσια περιβαλλοντικά βιώσιμων ταξινομιών σχετίζουν τις επιδόσεις βιωσιμότητας με την αλυσίδα αξίας. Η επίτευξη αριστείας όσον αφορά τα κριτήρια ESG απαιτεί την εις βάθος αξιολόγηση όλων των άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών τους, την ενσωμάτωση βέλτιστων εταιρικών αξιών στο επιχειρηματικό μοντέλο διακυβέρνησης της εταιρείας και τη συνολική δέσμευση των ηγετικών στελεχών για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων βιωσιμότητας.

Μέσα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο θεσμικό περιβάλλον, οι ναυτιλιακές και οι υπεράκτιες επιχειρήσεις καλούνται να αναπτύξουν αντανακλαστικά τα οποία θα προστατεύουν τις οικονομικές τους επιδόσεις, ενώ παράλληλα θα ικανοποιούν τις θεσμικές απαιτήσεις.

Πολλοί μέτοχοι και επενδυτές απαιτούν πλέον διαφάνεια και ακρίβεια όσον αφορά την επικοινωνία των εταιρικών επιδόσεων ESG. Ταυτόχρονα, κεφάλαια χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ιδιωτικά κεφάλαια και διάφοροι μηχανισμοί κρατικής χρηματοδότησης συχνά απαιτούν συμμόρφωση με κριτήρια ESG στο πλαίσιο της βιώσιμης χρηματοδότησης επενδύσεων. Καθώς οι προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών μετατοπίζονται προς μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις οφείλουν να υιοθετήσουν πλήρως αυτή την υποδειγματική μεταστροφή για να δημιουργήσουν αξία. Εφαρμόζοντας τη βιωσιμότητα σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο, οι εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιχειρηματική αξία μακροπρόθεσμα. Καθώς η εταιρική αγοραία αξία μετατοπίζεται προς άυλα αγαθά με την πάροδο του χρόνου, αξίες όπως η φήμη, η εταιρική επωνυμία, η πνευματική ιδιοκτησία, η υγεία και ασφάλεια, η κοινωνική αποδοχή, η εταιρική ευθύνη και ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελούν όλο και πιο σημαντικά στοιχεία της κεφαλαιοποίησης της αγοράς.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, οι ρυθμιστικοί φορείς λαμβάνουν τολμηρές αποφάσεις και θέτουν φιλόδοξους στόχους για την απανθρακοποίηση και τη συμμόρφωση με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Χαρακτηριστικοί είναι πρόσφατα (Ιούλιος 2023) αναθεωρημένοι κλαδικοί στόχοι για τη διεθνή ναυτιλία του ΙΜΟ αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπικών αερίων κατά 20%-30% έως το 2030, κατά 70% έως το 2040 και κατά 100% έως το 2050 (net-zero). Καθώς ο χρηματοπιστωτικός τομέας λαμβάνει ολοένα και περισσότερο υπόψη του το θέμα της γνωστοποίησης των επιδόσεων ESG, ο ναυτιλιακός και ο υπεράκτιος τομέας βρίσκονται υπό πίεση όσον αφορά την απανθρακοποίηση, αναζητώντας συνεχώς προσιτά κεφάλαια. Η πρακτική σύνδεσης διαθέσιμων κεφαλαίων με κριτήρια ESG παρουσιάζει διαρκώς αυξητικές τάσεις, οδηγώντας τις επιχειρήσεις να υιοθετούν πρακτικές αριστείας ESG και να δεσμεύονται για τη συνεχή

βελτίωση των ESG επιδόσεών τους. Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων κινούνται προς κεφαλαιουχικά αγαθά χαμηλότερου ανθρακικού αποτυπώματος προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την έκθεσή τους σε κλιματικό ρίσκο. Η επικοινωνία ESG επιδόσεων μέσω των εταιρικών εκθέσεων θεωρείται πλέον απαραίτητη από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Καθώς η απανθρακοποίηση της θαλάσσσιας και της υπεράκτιας βιομηχανίας τείνει να γίνει η κύρια προτεραιότητα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο χρησιμοποιώντας τη βιώσιμη χρηματοδότηση για τη χρηματοδότηση της μείωσης των εκπομπών άνθρακα και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Δεδομένου ότι οι θαλάσσιες μεταφορές υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου, της αλιείας, των υπεράκτιων επιχειρήσεων, των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, της μεταφοράς επιβατών και υποστήριξης του τουρισμού, η χρηματοδότηση της μετάβασής τους στη βιωσιμότητα θα είν ναι μια περίπλοκη διαδικασία. Σύμφωνα με μία εκτίμηση του 2021 , απαιτείται χρηματοδότηση ύψους 2,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να μπορέσει η ναυτιλιακή βιομηχανία να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050 και περίπου το 70,8% αυτού του ποσού θα διατεθεί σε εναλλακτικά ή μελλοντικά καύσιμα. Προκειμένου τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορέσουν να κατανοήσουν την επίδραση και τις επιπτώσεις των κριτηρίων ESG, ο vnογνώμονας ABS έχει δημιουργήσει το «ESG Blueprint» για τη ναυτιλιακή και υπεράκτια βιομηχανία, το οποίο αποσαφηνίζει την περιπλοκότητα της εκπόνησης ESG εκθέσεων. Διερευνά τους στόχους της αγοράς, καθώς και τους θεσμικούς στόχους, παρέχει μια επισκόπηση των υφιστάμενων και των επερχόμενων κανονιστικών απαιτήσεων εκπόνησης εκθέσεων και καλύπτει τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς για τον ναυτιλιακό και τον υπεράκτιο τομέα. Η κατανόηση αυτών των στόχων, καθώς και των βέλτιστων πρακτικών, θα βοηθήσει τους φορείς λήψης αποφάσεων των τομέων αυτών και θα τους καθοδηγήσει στον περίπλοκο, δυναμικό κόσμο του ESG.

 

 

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο!