Δημοσίευση: 15 / 4 / 2019
Καταβολή ετησίου τέλους επί των εισαγόμενων ναυτιλιακών μερισμάτων
• Επί των εισαγόμενων ναυτιλιακών μερισμάτων θα καταβάλλουν ετησίως το 10% τα μέλη τnς ναυτιλιακής κοινότητα ως οικειοθελή παροχή, βάσει του νέου συνυποσχετικού που συνήφθη με το ελληνικό Δημόσιο και αναμένεται να κυρωθεί με νόμο.

Η καταβολή τns παροχής αυτής σε επίπεδο φυσικών προσώπων, αφορά τoυς τελικούς μετόχους, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, πλοιοκτητριών εταιρειών, πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, υπό την προϋπόθεση της διαχείρισης των υπό ξένη σημαία πλοίων από εταιρεία του άρθρου 25 του ν 27/1975. Η παροχή αυτή αναλαμβάνεται για πρώτη φορά για τα μερίσματα που αποκτώνται στο έτος 2018 και δηλώνονται με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στο έτος 2019

• Η καταβολή της νέας οικειοθελούς παροχής εξαντλεί κάθε φορολογική υποχρέωση των παραπάνω φυσικών προσώπων, καθώς και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Με το νέο συνυποσχετικό καταργείται η οικειοθελής παροχή που είχε αναληφθεί από τη ναυτιλιακή κοινότητα με το προηγούμενο συνυποσχετικό με το οποίο είχε συμφωνηθεί η καταβολή ετησίως διπλού φόρου χωρητικότητα (tonnage tax)

• Μερίσματα που εισπράττει κατά τα έτη 2019 και εφεξής μέτοχος φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από ημεδαπή εταιρεία του άρθρου 25 του ν 27/1975, απασχολούμενη αποκλειστικά με τη ναύλωση, ασφάλιση, μεσιτεία, αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων πάνω από 500 Kόρους με ελληνική ή ξένη σημαία κ.λ.π. υπόκεινται σε φόρο με συντελεστή 10%. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου και δεν οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης. Το παραπάνω αποτελεί προτεινόμενη ρύθμιση με πρόσφατο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι υπό το ισχύον μέχρι σήμερα καθεστώς, ο φόρος 10% με απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης είχε εφαρμογή μόνο για τα μερίσματα που εισπράττουν μέτοχοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος από αλλοδαπή εταιρεία( π.χ. Λιβερίας, Παναμά κ.λ.π.) εγκατεστημένη στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν 27/1975 με αποκλειστικό αντικείμενο ακριβώς τις ίδιες δραστηριότητες

• Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση ο ίδιος φόρος 10% θα έχει εφαρμογή και για τις αμοιβές που διανέμουν οι παραπάνω ημεδαπές εταιρείες από τα κέρδη επιπλέον των μισθών σε μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλoυς από το έτος 2019 και μετά, καθώς και οι διαχειρίστριες εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα με το άρθρο 25 του ν 27/1975. 

• θεσπίζεται η επέκταση της εισφοράς για τις «παραναυτιλιακές» εταιρείες, (ναυλομεσίτη κ.λ.π. εκτός της διαχείρισης) του άρθρου 25 του ν 27/1975 και μετά το 2019 τόσο στις αλλοδαπές εταιρείες με γραφείο ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, όσο πλέον και στις ημεδαπές με το ίδιο αντικείμενο, σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Η εισφορά εξακολουθεί να επιβάλλεται επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα, ενώ προβλέπεται και ελάχιστο ποσό εισφοράς ετησίως • Ειδικοί κανόνες για την αντιμετώπιση των κουπονιών από πλευράς ΦΠΑ τίθενται σε ισχύ από 1.1.2019 σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Όταν η αντιμετώπιση από πλευράς  ΦΠΑ της σχετικής παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ήδη από τη στιγμή έκδοσης ενός κουπονιού κουπόνια συγκεκριμένου σκοπού, ο ΦΠΑ θα πρέπει να χρεώνεται σε κάθε μεταβίβαση συμπεριλαμβανομένη και της έκδοσης του κουπονιού συγκεκριμένου σκοπού. Στην περίπτωση αυτή ο ΦΠΑ υπολογίζεται στο αντάλλαγμα που έλαβε ο υποκείμενος στον φόρο για το κουπόνι συγκεκριμένου σκοπού. Η πραγματική παράδοση των αγαθών ή η πραγματική παροχή των υπηρεσιών έναντι κουπονιού συγκεκριμένου σκοπού δεν θα πρέπει να θεωρείται ανεξάρτητη συναλλαγή. Όσον αφορά τα κουπόνια πολλαπλών σκοπών ο ΦΠΑ θα χρεώνεται κατά τη στιγμή της εξαργύρωσης, δηλαδή κατά τη στιγμή της παράδοση των αγαθών ή της παροχής των υπηρεσιών που αφορά το εκάστοτε κουπόνι και όχι κατά τον χρόνο μεταβίβασα ή έκδοσης του κουπονιού. Υπό αυτό το πρίσμα, προηγούμενες μεταβιβάσεις κουπονιών πολλαπλών σκοπών δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε ΦΠΑ.

• Οι παραπάνω κανόνες καλύπτουν μόνο τα κουπόνια που χρησιμοποιούνται για εξαργύρωση έναντι παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο οι κανόνες αυτοί δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στα μέσα που παρέχουν στον κάτοχο δικαίωμα για έκπτωση κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, αλλά όχι δικαίωμα για λήψη των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών. Οι νέες ρυθμίσεις για τα κουπόνια δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε καμία αλλαγή όσον αφορά την αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των εισιτηρίων μέσων μεταφοράς, των εισιτηρίων εισόδου σε κινηματογράφους και μουσεία, των γραμματοσήμων και παρόμοιων περιπτώσεων.

kathimerini.gr

Διαδώστε αυτό το άρθρο με τους παρακάτω τρόπους:
  Google Plus
  LinkedIn